ВАСИЛЕОНДOH  МАКЕДОНИЈА - ДРЖАВАТА НА БОГ МАКЕДОНИЈА, ДРЖАВА НА ДРЖАВИТЕ