v

v

MAKEDONON

         ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

 

  02.04.2019 Македонија 

History of Macedonia

Василеон (господар на господарите) Александар Македонски

ГЛАВАТА ГОРЕ МАКЕДОНЦИ

         

        Александар Македонски н може да с именува како ''грк'', бидејќи во негово време НЕ ПОСТОЕЛЕ грци, а идните грци, после 1830, с Јонците од Mало Азија и сродниците на јонците од Пелопонез, но таму не биле сите ''сродницѝ на јонците'', таму имало и ''илотѝ'', домородно неасимилирани Пелазги - белци.

Се до доаѓањето на римјаните, не постоеле "грци", и "Грција", тие римјаните се' кои им го дале тоа име.

       Кога ќе споменете "грци" и "Грција" пред да дојдат римјаните во Македонија им правите услуга на денешните грци, бидејќи ги "антиќизирате" и обединувате.
Немало "грци" и "грција", пред да дојдат римјаните во Македонија и Мореја (Пелопонез) тоа биле 6-7, посебни градови држави сродници на јонците од Мало Азија кои броеле од 50.000-60.000 жители сите заедно, кои се тепале помеѓу себе и Теба - Беотија, кои биле феникијци, другите биле белци - пелазги ( латински ). Тесалија, Фокис (Етолија), Aкаранија, Месена, Мегалополис, Аргос, Коринт, и други градови, потоа островите Крит, Рори, Евбеја и многу други биле неасилилирани пелазги, и за времето на Филип Македонски.

  ПЕЛАЗГИ - белци

[1] Античко - македонскиот јазик Античките историчари и хроничари во своите пишани дела известуваат дека античките Македонци говореле посебен јазик,  различен од атињаните, спартаните и останатите сродници на јонците.  HO  Акаранците, Македонците и Етолците  говореле един ист јазик и БИЛЕ  Пелазги - БЕЛИТЕ - БЕЛЦИ. Pимскиот '' venetski '' историчар Титo Ливиј пишува дека сите тие говореле един ист јазик, различен од  атињаните  и останатите соседни народи.

[2] '' Aetolos, Acarnanas, Macedonas eiusdem linguae hominess ''. (Tito Livi, book XXX, p. 29). 

Многумина се прашуваат како зборувале Пелазгите, пред 2500, години, еве сега ќе ви дадеме пример.

Како пример ќе ја земеме ''Таблата од Пела'' или рулинот од олово.

''Гром и Диониcофон, тоа што тело сака и тоа него Монката Графока, ита да гори со него''

Многу романтичен натпис

Првиот ред од ''Табалата од Пела'' или рулинот од олово:

1. ΛΑΣΚΑ Ι  ΔΙΟΝΥΣΟΦΩΝ ΤΟ ΣΤΟ  ΤΕΛΟ  ΣΚΑ  Ι  ΤΟ  ΝΓΑ   ΜΟΝ ΚΑΤΑ  ΓΡΑ  ΦΩ ΚΑ  ΙΤΑ   ΝΑ  ΛΛΑAΝ ΠΑ  ΣΑ  ΝΓΥ - Македонско ''коине писмо'', кое Македонците го користеле 400 пред Атињаните, кои биле асимилирани од Јонците од Мало Азија во тоа време.
    LASKA  I   DIONISOFON    TO   STO  TELO  SKA   I   TO   NGA  MONKATA GRAFOKA   ITA   NA   LLAANPA   SA  NGI - на латиница
1. ЛАСКА И ДИОНИСОФОН  ТО СТО  ТЕЛО  С'КА   И  ТО  Н'ГА  МОНКАТА  ГРАФОКА  ИТА НА  ЛЛАAНПА  СА  Н'ГИ   - македонска варијата на превод
 - Ласка (Светка - гром - молња) и Диониcофон, тоа што тело сака и тоа него ''Монката Графока'', (значи тоа е името на девојката) , ита (брза) да свети (гори) со него
1 РЕД: ''Гром и Диониcофон, тоа што тело сака и тоа него Монката Графока, ита да гори со него''. 
             [ΘΕΤΙ]ΜΑΣ  ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΦΩΝΤΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΤΑΝ ΑΛΛΑΝ ΠΑΣΑΝ ΓΥ
1. за бракот на Тетима и Дионисофонтос јас ги покренувам една магија за сите други - грчка варијанта на превод, АПСОЛУТНО НЕ Е ТОЧНА, немаат поим од јазикот.

Cродници на Јонците од Мореја (Пелопонез) ''Metropolitan Museum of Art'' - Печена глина ''погреб'' 520 - 510 пне.

Името на ''грцитѐ'' им го дале римјаните, но тие ги преименувале и народите под преминот Термобиле и ''илототѐ'' кои НЕ БИЛЕ АСИМИЛИРАНИ ПЕЛАЗГИ - белци.

  ширење на Грција 1830 - 1930 

Јонците од Мало Азија и сродниците на Јонците од Мореја (Пелопонез), не с Пелазги, како што денес грците упорно денес лажат.

[6] Потеклото на античките Македонци aнтичките историчари, кои живееле во времето кога суштествувале античките Македонци трврдат дека античкиот македонски народ потекнува од Пелазгите, најстариот домороден народ во Македонија и јужениот Македонски Полуостров ( Балкан). Gnaeus Pompeius Trogus - Трог Помпеј еден од најголемите експерти по античко македонска историја, а и самиот тој живеел во времето кога античките Македонци биле поробени од Римјаните, вели: '' Македонците се  пелазгиски производ '' (Justin. VII, 1, 3).

''Илотитѐ'', за Спартанците биле робови, недостојни за нивната воено-религиозна организација Амфиктионијата која темелно била составена од 7 градови држави ВИСТИНСКИ сродници на Јонците од Мало Азија и н прифакале други во нивната организација освен за воени интереси, тие с тие територии од Пелопонез, кои станаа Грција 1829 година.

Атињаните ги помагале нивните сродници Јонците од Мало Азија во неуспешното востание против Персијците. За освета Перцијците и нивните вазали под водство на Ксеркс доаѓаат во Атина и ја палат, притоа оставаат дел од армијата 90.000 војници во Беотија, да презимат и да ги докрајчат следното лето Атињаните.

 Делови од Македонија с до Беотија биле окупирани и сега и тие како вазали на Перcијанците и тиа земаат учество во таа војна.

македонски вазал кој работел како платеник за Перcијанците, од времето на Перcиcкиoт владетел Kир. 

      Од благодарност кон василеос Александар Први, Македонскиот владетел кој с борел како вазал на страната на Персија, а им давал воени информации, (значи бил шпион) на здружените градови сродници на јонците и градовите држави на ''илиотитѐ'', НЕ АСИМИЛИРАНИ ПЕЛАЗГИ - белци, тој подоцна бил примен во воено - религиозната организација Амфиктонијата, но тој не бил ''јонец'', ниту сродник на јонците. На василеос Александар Први, му било признаето и дека бил потомок на Херкул.

ТРЕБА ДА НАПОМЕНЕМЕ дека василеос Александар Први, со своите војници учествувал како вазал и с борел на страната на Персијците, во таа војна, ги помагал Oбединетите градови, во борбата против Персијците, со воени информации, за да го придобијат, потоа заради воени интереси, воено - религиозната организација Амфиктонијата, го приимиле во нивната воено религиозна организација, апсолутно н затоа што бил сродник на јонците, туку заради воени интереси, па, му било признаето дека бил потомок на Херкул. 

Во последната битка cо Перcијанците под водство на персискиот генерал Марадониј во Беотија, каде Перcијанците останале да презимат, во војската на здружените градови сродници на јонците и градовите држави на ''илиотитѐ'', кои биле НЕАСИМИЛИРАНИ ПЕЛАЗГИ - белци, имало 35.000 војници илоти од тоталниот број на 70.000 во војската на здружените градови.

Занчи градовите држави под Термобиле на Пелопонез НЕ БИЛЕ СИТЕ АСИМИЛИРАНИ СРОДНИЦИ НА ЈОНЦИТЕ. Илотите не биле сродници на Јонците од Мало Азија. 

Беотија и беотијците, со градот Теба ( Светата тебанска чета) биле асимилирани од Феникијците, НЕ од јонците од Мало Азија.

EBE KAKBИ БИЛЕ  TИE OД воено - религиозната организација Амфиктонијата

      Еден натпис споменат од Дидим ни открива дека на крајот на 345 - та жителите на Месена и на Мегалополис НЕ БИЛЕ СИТЕ АСИМИЛИРАНИ СРОДНИЦИ НА ЈОНЦИТЕ,  побарале да бидат примани во Амфиктионијата - градови држави кои биле панхеленска  воено - религиозната организација. Амфиктионијата, организирана од 7 градови држави: Ермиони, Епидаур, Егина, Прасиес, Атина, Нафпли е Орчоменос, еден таков развој би ја намалил нивната важност, ( во 1830 од тие територии било формирано првото грчко кралство ) тие се судриле со одбивање, Филип бил наклонет кон ваква преобразба која би му овозможила да спроведе превласт над цел Пелопонес почнувајќи од Делфи.

Бидејќи Спартанците ги обновиле нападите против нивните соседи, Месена и на Мегалополис, пролетта 344-та, Василеос Филип Македонски,  испраќа платеници на помош на Месена, a ce шири глас дека и тој самиот се подготвува да дојде за да преземе поход против Спарта.

Демостен постигнува да биде испратен од народот како пратеник на Пелопонес, и ги предупредува жителите на Аргос и на Месена против македонскиот сојуз; поради нивната доверба во Василеос Филип Македонски, жителите на Олинт доживеале градот да им биде разурнат а Тесалците ја изгубиле својата слобода:

 „ единствената заштита на демократиите против тираните, е недовербата ".

Демостен не успева да ги оттргне од македонскиот сојуз жителите на Месена, Аргос и на Мегалополис, но неговата постапка предизвикува писмен приговор од Василеос Филип Македонски кој се чуди поради непријателското однесување на неговите атински „сојузници". Додека Атинците се договараат за одговорот што треба да го дадат на ова писмо од Василеос Филип Македонски.

    Василеос Филип Македонски и неговиот син Василеон (господар на господарите) Александар Македонски ги имаат поробено сродниците на Јонците од Пелопонез и Јонците од Мало Азија и ги продавале како робови.

History of Macedonia

МАКЕДОНОН  ВАСИЛЕОНДOH  МАКЕДОНИЈА ( ЦАРСТВО НА ЦАРСТВАТА - МАКЕДОНСКТА ИМПЕРИЈА )

МАКЕДОНОН  ВАСИЛЕОНДOH  МАКЕДОНИЈА, постоела 12 години, потоа како резултат на граѓанcка војна била поделена

Василеон (господар на господарите) Македонон Александрој има убаво изјавено

'' ЈАС СВЕТОТ ГО ОСВОЈУВАM ЗА МАКЕДОНЦИТЕ '',

пред Македонската Фаланга, во походот против Персија.

Додека денешните ''историчарѝ'', кријат, ниту го именуваат правилно.

Кога Александар Македонски умрел 323 п.н.е., атињаните, сродници на јонците, во тоа време, с РАДУВАЛЕ и СЛАВЕЛЕ, а Aристотел кој во тој период бил во Атина, бил тужен од свештеникот Евримедон и осуден на смрт, заради тоа Аристотел морал да побегне и не с врати повеќе во Атина. 

Во Етолија во ВОЈНАТА ПРОТИВ МАКЕДОНЦИТЕ 323-322 п.н.е. во таа војна ПРОТИВ МАКЕДОНЦИТЕ учествувале 10.000 атински војници, 12.000 етолци и други платеници. Покрај водачот на востанието Хиперидес, кој бил фатен и погубен на островот Еубоја, Демостен како еден од главните организатори бил принуден да се самоубие.

 

Да ти Демостене имаше сила колку памет, никогаш немаше да завладеат со Атињаните, воинствените Македонци -  од споменикот на Атињаните за Демостен 

 

" Атињаните и нивните сојузници... во секоја прилика фрлаа клетви врз Филип, врз неговото семејство и врз неговото владетелство, врз неговите сили на копно и на море, како и врз целата раса и име на Македонците. " - Ливиј

Зборот ''илотѝ'', може да се интерпретира многу лесно и денес на современиот Македонски јазик:

ИЛОТИ - ИЛО ТИ, од десно на лево, како што е вообичаено, ТИ ИЛО, ТИ си ИЛО, или, ТИ си тој кој верува во Богот ИЛЕ - богот на сонцето - ИЛОТИ. 

ВАС ИЛЕ ОС; ВАС ИЛЕ ОН, МАКЕ ДОН ОН; МАКЕ ДОН И ЈА, какви зборови с тоа.

Да се разбереме, ''илотѝ'' биле тие неасимилирани Пелазги, кои живееле на полуостровот Пелопонес.

[1] Античко - македонскиот јазик Античките историчари и хроничари во своите пишани дела известуваат дека античките Македонци говореле посебен јазик,  различен од атињаните, спартаните и останатите сродници на Јонците од Мало Азија.  HO  Акаранците, Македонците и Етолците говореле един ист јазик и БИЛЕ Пелазги - БЕЛИТЕ - БЕЛЦИ. Pимскиот '' venetski '' историчар Титo Ливиј пишува дека сите тие говореле един ист јазик, различен од атињаните и останатите соседни народи.

[2] '' Aetolos, Acarnanas, Macedonas eiusdem linguae hominess ''. (Tito Livi, book XXX, p. 29). 

 

 

 

 


 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

 

 

На ден 05 - 03 - 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 02 - 16 - 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/ страница која е по погодна за посета со мобилни апарати кои имаат инсталирано андроид софтвер.

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување МА и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.