v

v

MAKEDONON

         ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

 

  31.12.2019 Македонија 

History of Macedonia

Амазонките, вистина постоеле и имале скитско потекло

         

        Но тие н биле "латинизирани'', туку писателот бил латининизиран, спомнува "rex", а н с однесува на народот од "земјата на робовите" - Склави ни ја, "sklavi" - робови, на латински подоцна тема Волгарија, станува збор за вистинска етничка Македонија со македонскиот народ. 

И Испор рех бил означен како "рех", во делата на латинците, иако бил татар со титула "хан", од латинските историчари, а "лакомите бугари " се истрчаа и го нарекоа "Аспарух" + хан, хан Аспарух (I S.P.O.R senato e popolo romano -  сенатот и народот римски) значи 2 пати владетел, еднаш "латински", еднаш татарски, но заедно, ете колку лакомите бугари си ја познаваат сопствената историја.

 ''Ispor Rex'' - латински, Аспар рех ( рех - цар на латински ), бил син на татарскиот хан Кубрат, хан на Голема Taтaриja ( таа "голема", Taтaриja - бугарите велат ''Бугарија'' се радпаднала по неговата смрт. Кубрат хан загинал некаде кај Москва 665, неговиот син Батбајан постар брат на Аспар рех, го заменил, но Хазарите го уништиле неговото царство ) 
Аспар рех предводел 180.000 војници, неговата сила била во тоа и што направил сојуз со 7 словенски племиња,  најверојатно некои Трибалски и Скитски племиња, против Ромеја и на почетокот се утврдил во областа Онгел кај делтата на Дунав.
Костантин 4-ти Ромејскиот владетел, бил победен таму дури бил и ранет во ногата, а изгубил и добар дел од војската. 
Најверојатно престолнината на Аспар рех била во близината нa Варна, неговата држава се именувала како Паристрија, а ромеите ја нарекувале Тема ''Мизија''. 
Аспар рех загинал во битка против Хазарите. 

Cпоред руските истории татарите биле деца на војската на Александар Македонски, а самите водачи на татарите тврделе дека биле деца на Александар Македонски, значи Аспар рех здружувајќи се со дополнителни 7 словенски племиња од Македонија,  произлегува дека се еден добар македонски производ.
Се здружиле бидејќи имале ист корен и интереси.

Паристријците не употребувале писмо, се додека не дошле учениците на Кирил и Методиј, Климент и Наум Охридски, заедно со Костантин Брегалнички, пота станал ''Преславски'', тие ја основале ''кирилицата'', за потребите на Преславската школа, и ги ''христијанизиралѐ'' татарите. 

     Кирил и Методиј ја основале ''глаголицата'', нивните ученици во нивна чест ја именувале ''кирилицата'' и никако не можат да се именуваат како ''татарѝ', тие биле Македонци родени во Солун.

Pомејскиот (византискиот) цар МИХАИЛ 3 (842 - 867) кој обраќајќи му се на КОНСТАНТИН - КИРИЛ му рече:

"ОТИ ВИЕ СТЕ СОЛУЊАНИ, А СИТЕ СОЛУЊАНИ ЧИСТО СЛОВЕНСКИ ЗБОРУВААТ".

 


Во најстарото „Житие на Св. Методиј“ од 9 век целосно се пренесени зборовите на византискиот цар Михаил III упатени до Светите Браќа Солунски: „...вие сте Солуњани, а сите Солуњани чисто словенски зборуваат” .

 

Во 886, источнофранкскиот бискуп на Нитра по име Вихинг го забранил писмото и затворил 200 следбеници на Методиј (главно ученици од првобитното училиште). Потоа тие се распрснале или, според некои извори, биле продадени како робови. Меѓутоа тројца од нив, стигнале до Паристрија и од нив било побарано од страна на кнeзот Борис 1 да ги образуваат свештениците на словенски јазици. Прифаѓањето на христијанството во Паристрија во 865, верските церемонии биле изведувани на Pомејcки од свештеници пратени од Pомеја. Заради се поголемото Pомејиско влијание и ослабувањето на државата, Борис гледал на новото писмо и текстови cо словенски јазик во црквата како важен чекор за зачувување на независноста на Паристрија. Како резултат на преземените мерки, две академии биле отворени во Охрид и Преслав.

Одтаму, учениците патувале по разни места и ја ширеле азбуката. Некои отишле во Хрватска и Далмација, откаде ја започнале хрватската варијанта која се користела многу долго време. Во 1248, папата Инокентиј 4 им дал на хрватите уникатна привилегија да се користат со тој јазик и писмо во црквата.

Најстариот текст каде е напишано името на Xрватска е на глаголица

Споменикот на Македонцкиот цар Самоли во Софија

Македонското Сонце, Лав и Македонскиот Цар Самоил без трошка срам присвоени од бугарите,  споменикот на Македонскиот Цар Самоил, во Софија.
Со овој траги - комичен чин и самите бугари докажуваат дека цар Самоил бил Македонски цар, се разбира ги потврдуваат и културно - лингвистичките како и територијални претензии кон Македонија, бугарите ве
ќе не кријат.

Како што немало "грчко царство" до 1834, така немало и "бугарско" нивнaта татарска "боила", се викала Паристрион или тема Мизија.

Цар Самоил добил круна од Рим, а Охридската Архиескопија зе здобила со чин Патриаршија, римскиот Папа го именува во писмо како Македонски цар, а Паристријците како такви, не ''бугарѝ''. 

Значи Папата од Рим цар Самоил го нарекува Македонски цар, во писмо, со Охридска Патриаршија, кој тој им ја одобрил, наведено во истото писмо.

"Рех" е помало од Император и означува "рех" и на "рех",.. цар на царевите,.. оригинално "Василеос - Василеон,... Василеуон - Василондон.
Царство на Царствата ( од Александар Македонски - кој бил василеос, станал василеон, а неговата држава од василeуон (држава), станала василеондон, држава на државите (империја доаѓа од император, римско било "caesar" "каисер - германски" , че зар - римски) држава на државите или царство (значи од "че зар''= зар - цар) на царствата, современо кажано, потоа настанало "император", римска копија на македонскиот "василеон", означува "господар на господарите", цар на царевите.

Логиката на латинските писатели е: "Рех Пребод, живеел во Солун, но бил "рех", на "словените" што живееле, околу Солун, кои биле "волгари" што означува прости на латински, а ако не биле нарекувани "волгарои", биле нарекувани "sclavi"-"склави", што означува робови, на латински. Рех Пребод ''не можел'' да биде македонец, бидејќи Македонци во та време биле тие во тема Македонија во некогашна Тракија, зошто така императорот наредил, бидејќи така се чуствивал, тој бил Македонец и одлучувал кој друг е македонец ". Цар на царевите, царство на царствата". 

Нема запишани дела или се скриени или уништени, од домородното население од Македонија после пропаста на Македонија, историјата ја знаеме генерално од арапските и римските писатели. 
Апсолутно не се земаат археолошките пронајдоци, во интерес на историјата, туку од "науката", која нема поим од историја и сакаат да прават татари од Кирил и Методиј, а Солун никогаш, не бил под Паристријска окупација.


Кога дошле римјаните во Македонија, македонците бегале на север, полека, полека дури до Балтичко море, Москва била основана од македонци, тоа го потврдуваат и Русите.
Кога татарите и хуните ги напаѓале од север тие бегале на југ.

скитски чешел пронајден во скитска гробница

Монета од Македонската држава во Бактрија, василеос Металој Ејкратидој, да нема забуни од каде доаѓа доле наведеното, се гледа и сличноста на коњаникот, по знамето на грбот


Василеос, Василеон, Мегалоу, АЅEJ Скитска монета со коини  писмото

Монета од Индо-Скитска држава во регионот на Пакистан, ASEJ BTOPИ  - ''Азес'' од периодот 58-12 пне. 

Василеос, Василеон, Мегалоу, АЅEJ Скитска монета со коиие  писмото

Василеос, Василеон, Мегалоу, АЅEOJ - А ЅE J
Ѕе богот на светлината.
Тоа подвлечено со бело е АЅЕЈ (нe Азес) владетелот.

Е сега објаснете ми како "СКИТИТЕ" не с по род Македонци.


''Василеос, Василеон, Василеуон, Валиеондон'', сега знаеме од каде мотото на ''ромеитe''.
Александoj Македонон - Василеон (господар на господарите), неговата држава - Василеондон Македонија (држава на државите - Божјата држава). 

        Во римските истории не с споменуваат "скитите", едаш биле "словени" друг пат "готи", трет пат станале "волгарои". Скитите - зошто "скитале"- скитници, латинските историчари ги нарекле, ''Gaetae'' -  Готи, тие не разбирале ''скити'' - скитници, но ние да, значи Скитите станале Готи и биле "словени", кога отишле во Италија, станале "лонгобардијци". Скити, зошто скителе по Европа. Се здружувале со хуните, дачите и аварите со цел да го пљачкаат Рим, потоа Ромеја - Македонија.

''Vizigoti'' - Визиготи - лица на Готи.
Еден пример, "бригите" кога се преселиле во Мало Азија станале Фриги, потоа Ерменци.

Готски катедрали

археолошки наоди од Република Македонија

??????? ???? ?????????

Сонцето МА, уметничко дело на уметниците на Македонија е СЕ

      Несомнено лонгобардијците извршиле културно-јазичено влијание, денес италијанскиот јазик е тотално различен од латинско-римскиот јазик и итн. 
ВизиГотите - скитите од североисточна Европа и Готите од југоисточна Европа, прифаќале да бидат платеници на Рим, додека Скитите кои н сакале да бидат платеници на Рим, биле именувани како Вандали, потоа станале Пољаци.
Готите сега лонгобарди, под водство на Теодор Велики, сакал да го обнови Рим, но римјаните не го прифаќале за "император", додека Визиготите од север успеале да ja формираат така нареченотa "Светa Римскa
Империja". 

     Амазонките, вистина постоеле и имале скитско потекло. Една нивна владетелка откако слушнала за победата на Александар Македонски врз Персија јавала 40 дена само за да му се понуди и да ја "оплоди", за жал "плодот" бил абортиран од предолгиот пат на враќање.

Cамо Македонците, останале до ден денес како Македонци.
Има одредена група на македонски племиња  кои преминале во други народи, тоа некои и самите си го декларираат, дека потекнуваат од македонците.

Сите словени н с "македонци", но сите "словени" зборувале и зборуваат ист сличен јазик или дијалекти.

Правилно протолкување на името СЛОВЕН е: СЛО - ВЕН - СЛОВО НА BЕНЕТИТЕ. Значи јазикот на Bенетите, древниот народ од кој потекнуваат Македонците.
Македонци с сметале за деца на божицата мајка МА, денес божицата мајка, e еквивалентно на Богородица.

 

Сличноста помегу Патрајците и Македонците е евидентна, тие биле Македонски колонии налени од Александар Македонски и Селејкој.

За да ја зголеми бројноста на својата војска, познато е дека Слејкој населил Македонци во Сирија.

Слејкој

''За да ја зголеми својата војска повикал колонизатори од Mакедонија и тука направил 4 нови градови:  Селеjкија-Пиреа, Лаодикија во Сирија, Антиохија и Апамеиjа во низината на Оронтес. ''

Партијци

Плутарх запишал дека мајчин јазик на Клеопатра бил “македонскиот јазик”!

Во тој победнички занес, Клеопатра и Марко Антоние и навистина посакале да создадат светска империја, исто како што тоа своевремено се обидел да го направи и Александар Македонски. Детален опис на овој победоносен занес на Марко Антоние и на Клеопатра дава Плутарх, кој пишува:

“... Беа поставени два златни трона врз сребрена платформа. Едниот беше за него (Марко Антоние, з.м.), а другиот за Клеопатра. Крај нивните нозе беа поставени пониски тронови за нивните деца. Тој ја прогласи Клеопатра за владетел на Египет, Кипар, Либија и дел од Сирија. За владетел што ќе владее заедно со неа го прогласи Цезарион (Птолемеј 15, з.м.), угледнот син од претходниот Цезар, кој ја остави Клеопатра со дете. Неговите сопствени синови од Клеопатра беа прогласени за господари на господарите (титулата на Александар Македонски, нивниот прадедо). На Александар тој му ја даде Ерменија и Медија, заедно со Партија, веднаш откако ќе биде завземена. На Птолемеј му ги даде Феникија, Сирија и Киликија. Александар беше изведен пред народот во медиска носија, со тијара со исправен врв, додека Птолемеј носеше чизми, наметка и македонска капа опфатена со дијадема, каква што по обичај носеа наследниците на Александар... И кога тие ги поздравија своите родители, едниот беше примен од стражари Македонци, а другиот од стражари Меди и Ерменци. Клеопатра тогаш, како и претходните пати кога се појавуваше пред народот, беше облечена како божицата Изида и му се претстави на народот како Нова Изида”.

.. Плутарх, во книгата ''Животот на Антониј'', таа на латински, не модифицираната пред 1830, пишува:

“Беше вистинско задоволство да сé слуша звукот на нејзиниот глас со кој, како инструмент со многу жици, таа преоѓаше од еден јазик во друг, така што имаше само неколку барбарски народи со кои разговараше преку преведувач, додека со поголемиот број од нив таа директно разговараше. Такви беа: Етиопјаните, Троглодите, Евреите, Арапите, Сиријците, Медите, Партијците и многу други, чии јазици таа ги научи. Тоа беше повеќе изненадувачки затоа што повеќето од нејзините предци владетели едвај се мачеа да го научат египетскиот јазик, а некои од нив прилично го запоставија и македонскиот јазик”.

 

Партијци


Парти од Партија, државата кој го заземала простор од денешните Ирак, Иран, Ерменија, Турција или просторот на Перија без Денешната Сирија, Анатолија, Палестина, Израел, Јордан и се нарекуваат Сасаниди додека (Мисир) и Либија и Египет се под управа на Птоломеите на просторот на Европската Македонија се Антипатридите, потоа Антигонидите и Лизмах посебно на Исток (денешна Бугарија), Пир од Молосија, од запад, подоцна Епир според него, узурпатори на Македонскиот престол. Значи Василеондон Македонија - Божествената држава (тоа означува Василеондон) на Александар Македонски се распаѓа по 12 годишно функционирање и се води 40 годишна граѓанска војна помеѓу "дијадосите". Војната помеѓу Македонците продолжила меѓу нивните синови и се трансформира во Четири поголеми управни единици- држави, поправо под контрола на Антигон, Лизмах, Селејк и Птоломеј и таму тие се прогласиле за Василеос - владетели, по македонски обичаи и го имитирале Александар Македонски, посебно, Птоломеаој и Селејкој.
Римјаните ги поразиле: Византион, Силиција, Пергам, Фригија, Каподочиа и евидентниот Македонски потомок владетел на Понт - Митрадитој.
Пред тоа го заземаат Египет и полека другите.

Но Римјаните никогаш не ги поразиле Сасанидска Цивилизација која била далеку на Исток, ниту Партите кои сега збогатени со воено искуство и вештини од Македонските колонии и од времето на Александар Македонски кој ги "здробил" како што се фали во еден говор. Така да римјаните изгубиле 4 императори и 10-20 најбитни војсководци, затоа и оделе во дивата Галија, Прекуморска Британија и дел на Германија до Рајна - мочуришта, дивјаци кои принесувале човечки жртви, но тоа што го сакале е богатството, моќта и знаењето кои се наоѓаат во тоа време токму во Сасанидија и Партија. Кога на легиите ќе им се појавеле оклопни коњаници на коњ, одлика на Македонската тешка коњаница, кои во Европа ќе се појават дури после 1 милениум, веројатно латините не знаеле на каде да се фатат.
Во битката на Пидна Македонската коњаница не земала учество бидејќи го мразеле Персеј, среќа за римјаните но несреќа за Македонија, подоцна и тие ќе се покајат но прекасно.

Sanskrit (/ˈsnskrɪt/; Sanskrit: संस्कृतम्, romanized: saṃskṛtam, IPA: [ˈsɐ̃skr̩tɐm].

"Ќе шкртаме - с шкрта"

Палмира, Сирија - Е Македонска колонија, докажано, таму Селјкој населил колонии од Македонија за да ја зголеми бројноста на сопствената војска.

     Тешката македонска коњаница

За времето на Вологосе Први, Партија го става писмото ''коинѝ'' на монетите

монета на последниот Партиски страп АНДРАГОРОY 250 пне

Монети од Мехердатоy Втори, се гледа блискоста со Македонците со симболетиката.

Партиски коњаник стрелец

 

Фригиска монета од василеос Тигроноy, нема сонмение Македонците многу блиски со Ерменците

Василеос Мегалоy Агсакој

Монета од Каподочиа, василеос Ејсевој

Монета од Кеpонон, европскиот дел (Дарданелите)

 

 

 

 

 

 


 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

 

 

На ден 05 - 03 - 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 02 - 16 - 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/ страница која е по погодна за посета со мобилни апарати кои имаат инсталирано андроид софтвер.

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување МА и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.