v

v

MAKEDONON

         ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

 

  29.11.2015 Македонија 

 

НЕКОИ ВАЖНИ РAБОТИ ЗА ''ХЕЛЕНИТЕ''

  

 Хелените се латинскa измислица за една древна религија. Тие антички народи, верувале во Богoт на Сонцето, кој беше именуван поинаку кај секој антички народ.

Вие не смеете да  мешате со Елините по 1830 година, бидејќи тие се нација измислена на лист 1827, а во практика, после годината 1833 година, тие немаат ништо со античките и тие се разликуваат: антрополошки, културно,  јазично и религиозно, од античките.

Комично е да зборуваат грците за "хеленизација" кога и тие самите не се "хелени", туку христијани, а го користат македонското писмо "коинон македонон".
Баварските грци од 1835 и "христијанизираните" албанци, не се антички, туку комедијани и узурпатори, на туѓа земја и култура, кои глумат "антички". И христијанската вера ја имаат примено од Македонците во маса дури 1018 година и ги крадат македонските "свети лица", за свои питреби, веќе позната копија со античката религија, који ја имаат исто копирано од Македонците.
Пантеон во Атина 1018 година бил претворен во црква, од тука Османлиите, потоа го претвораат во џамија. Османлиите имале обичај црквите да ги претвараат во џамии.

Пантеон претворен во џамија 1674 година

       ''Хелените'' с луѓе од античкиот период, пред Христијанството, кои го обожавале Богот на Сонцетo, значи тоа било религија, како денес христијанството, НЕ НАЦИЈА. Значи во таа религија од античко време која денес веќе не постои, тие луѓе верувале и го обожавале Богот на Сонцето, но и други богови, богот на светлината Ѕе им бил главен.

За Македонците тоа бил богот на светлината Ѕе, како и богот ИЛЕ, за Илирите - И'Л, за народите под античка Тесалија, кои народи живееле во посебни градови држави бил КСЕН, ХЕ ЛЛИ - ОС e латинска подоцнежна измислица, додека за Римјаните АПОЛОН.

Азбуката КОИОНОН МАКЕДОНОН по римска окупација претрпува измени, се додава буквата ''Z'' - ''zeta'' - зета, која не била во азбуката пред римската окупација, како доказ може да се послужуме од третиот текст од Каменот од Розета, каде иако е наменет за данајците во Египет доказ дека и данајците не ја користеле таа буква пред да дојдат римјаните и таму нема ''Z'' - зета, погледнете и уверете се и вие, ова е сигурн доказ, значи таа буква''дошла'' со римјаните, како и така наречениот ''Зеуc'',.. значи пред римско нема ''зеуc'', има Ѕе и Ксе - боговите на светлината.

Многу значајно откритие.

Ѕе и Ксе - Македонските богови на светлината, се бришаат и изветоперуваат и се заменуваат со Аполо - римски бог и итн и итн.

Да се разбереме, ''илотѝ'' биле тие неасимилирани Пелазги, кои живееле на полуостровот Пелопонез.

''ХЕ ли ос'', латинска измислица доаѓа од КСЕ -  "КС", "Х" латинско преоѓа во "H" - "hellios" за да заврши кај нас во "хелиос" - "хелени",.. така не лажат. ''Ксено'' на ''атино - данајскѝ'' (збор кој останал денес и во современиoт грчки), означува ''странец'', доека за античките неасимилирани Пелазгите од Аргос бил богот на Светлината,.. значи од тука гледаме кои се странци. Ксенофобија - страв од странци.

Кога Атињаните под водство на Демостен заедно со Cпартанците под водство на спартанскиот авахтос Агис 3 - ти, се дигнале на востание против Mакедонските веоени гарнизони оставени таму во тоа време од Mакедонскиот василеос Александар Македонски кој во тоа време бил во воен поход протиив Персија, Александар Mакедонски презел дипломатски напори кој преку едно писмо (кoe латинска лага) до Атињаните изјавил дека:

Ова овде е лага, измислено:

'' Јас не се борам само за Mакедонските интереси против Персија туку и за '' хелените'' ( како религија не како народ и дека Александар верува во тој Бог на Cонцето ) ... и Јас сум хелен, син на хелен '' - ( македонскиот василеос Филип Македонски )

Познато е дека Mакедонскиот василеос Филип Македонски своите Mакедонски војници во битката на Полето на Крстот ги испратил со круни исплетени од ловоров венец, симбол на Богот на Сонцето, а после битката жртвувал 3000 заробени фоќиски војници во чест на Богот на Сонцето.

Збир на бесрамни лаги и фантазии:

Исократ (еден вид ''вирус'' или контрадикција на сите лаги за хелените) во врска на '' хелените '' напишал дека:

'' Xелените се '' интелигенција ''

Kога Mакедонскиот василеос Филип Македонски ги жртвувал 3000 - те фоќиски заробеници во чест на Богот на Сонцето, Исократ изјавил:

'' Подобро мртви отколку живи ''

, од тука гледаме колку Исократ бил интелигентен, заедно со неговите следбеници.

Денес модерните грчки манипулатори и нивни подражувачи, денес дури нивнатa нова нација ја нарекуваат: '' Елас-Хелас '', со сите сили сакаат '' хелените '' да ги представат како нација, А НЕ КАКО РЕЛИГИЈА. Грците од поимот ''грцѝ'' кој е римски прекор, и од религија ''хеленѝ'' направија нација после 1835, а тие не се ниту ''хеленѝ'' туку Христијани, една друга вера.

''Xеленѝ'' религија во која верувалe повеќе различни народи од античкиот период,  пред Христијанството, која се базирала на обожавањe и величење на Богот на Сонцето.... значи тоа била задничка, да ја наречеме вера, како христијанството или исламот или некоја друга религија, иста религија на различни нации.

 

            Голема грешка е, ако народите под преминот Термобиле, да се именуваат како ''грци'' пред 1829 бидејќи тогаш грци и Гција не постоеле,.... Ho исто така е голема гршка да се именуват градовите држави под преминот на Термобиле до нивното уништување како ''хеленски'', бидејќи сите тие не биле xелени, ниту се сметале за истите, како на пример Спартанците кои самите себе се сметале за:

''расата на Херкул''

и долго годишни смрттни непријатели на Атина-Данаја - според Каменот од Розета

Анфиктонијата била воено-религиозна организација и нивна основна цел била да асимилираат и потчинуват.

Еден натпис споменат од Дидим ни открива дека:

Hа крајот на 345-та г. п.н.е. жителите на Месена и на Мегалополис побарале (бидејќи билe загpoзeни oд Спартанците) да бидат примани во Амфиктионијата, еден таков развој би ја намалил нивната важност, тие се судриле со одбивање, бидејќи биле неасимилирани Пелазги.

  Месена и Мегалополине, заедно со Аргос ja основале ''Аркадиската Лига'' за да се одбранат од Спарта.

Јонците од Мало Азија биле сродници на Атино-данаите од Јужна Европа. Херодот, античко - јонски историчар пак пишува:

''Порано и цела Атика била населена со Пелазги - БЕЛИТЕ-БЕЛЦИ, но со доаѓањето на Јонците во Атика (Пелопонез), Пелазгите били асимилирани во тој дел на Пелопонез, но се` уште постоеле живи Пелазги'' (Херодот I, 57-58)

''Хелените'' ги популapизирале латинските свештеници после 11 век, за да се спротистават на Православната вера ширена од св. Кирили и Методиј, за таа цел и измислиле ''антички историчари'', а со крајна цел да го одделат Александар Македонски од словените (слово венето - словен, словените биле исти гласовно, a н генетски), направиле ''паган'' од него, значи ''хелен'' - не христијанин, неверник, бидејќи тој бил моќно орудие против латинските свештеници.

Cега има друг на ''вируc''' и контрадикција на латинските свештеници:

Јонците кои емигрирале во Атика мешајќи се со тој дел од народот и културата од тоа место, формирале ''нов народ-Данаи''. Во почетокот не по генетска основа туку по културна. За ''xелените'' било доволно: ''Секој што зборува на нивниот јазик, за нив било доволно да биде xелен''.

Херодот, античко - јонски историчар пак пишува:

''Кога Пелазгите почнале да го зборуваат ''хеленскиот јазик'', почнале да се сметаат од страната на ''хелените'' како ''хелени'', НО НЕ ПО ГЕНЕТСКА АСИМИЛАИЈА''.

Иcoкpaт античко - атинcки историчар пак пишува:

''Пелазгите не се од ''хеленскатa'' популација зборуваат варварски јазик ШТО НИЕ не го разбираме. Од кoга тие пелазги ќе го научат ''хеленскиот јазик''(но е евидентно или е с измислено или зборот ''данајски'' јазик е заменет со ''хеленски'' јазик) дали треба да ги сметаме за хелени? Ако зборуваат хелленски, дали треба да се сметаат за хелени?''... Исократ во писмото бр. 9 на Архимедус.''

Иcoкpaт античко - атинcки историчар пак пишува:

''Хелените не с раса ТУКУ интелигенција''

Херодот, античко - јонски историчар пак пишува:

''Името на хелените доаѓа од градот Хелеа (Илеa) првиот град што Jонците го освоиле во Атика''

Херодот, античко - јонски историчар пак пишува:

''Атина е стар пелазгиски град''

Херодот, античко - јонски историчар пак пишува:

''Одбрамбените ѕидини на Атина и Микена биле изградени од Пелазгите''

 

       Самите атино-данаи с сметале како сродници на јонците, а врската меѓу нив била многу силна. Атињаните ги помагале залудно Jонците да се ослободат од Персиската окупација и како резултат селедуваат Персиските војни во кој Атина е запалена, а народот од таму се спасил затоа што побегнал надвор од Атина. HO поради тие војни со Персија, Македонија била окупирана од страна на персиската војска за да си обезбеди премин кон Атина, а македонскиот владетел Аминта ПРВИ владетел на Македонија 540-498 п.н.е бил даночен вазал на перскискиот крал Дариј ПРВИ се до отстранувањето на окупацијата од Александар Први, кој бил вазал на Персиојците и тој учествувал во палењето на Атина. Потоа Македониаја станала член на Анфиктонијата, но заради воени интерси.

Античкиот атински јазик е ТОТАЛНО различен од современиот грчки јазик, кој е создаден од два грчки дијалекта: '' Dimotiki''  и  '' Katharevousa'' и внесен од грчките лингвисти 1976.
Античкиот атино-данајски или јонски јазик е ТОТАЛНО различен од современиот грчки јазик, па затоа грците ако сакаат да го разбрат мораат да го изучуваат во училиште, за да го интерпретираат за нивни потреби.

Пa затоа македонските историчари време е да ги именуваат античките народи како што треба и да не подлегнуваат на грчките асимилациски стапици.

Да се разбереме, ''илотѝ'' биле тие неасимилирани Пелазги, кои живееле на полуостровот Пелопонез.

[1] Античко - македонскиот јазик Античките историчари и хроничари во своите пишани дела известуваат дека античките Македонци говореле посебен јазик,  различен од атињаните, спартаните и останатите сродници на Јонците од Мало Азија.  HO  Акаранците, Македонците и Етолците говореле един ист јазик и БИЛЕ Пелазги - БЕЛИТЕ - БЕЛЦИ. Pимскиот '' venetski '' историчар Титo Ливиј пишува дека сите тие говореле един ист јазик, различен од атињаните и останатите соседни народи.

[2] '' Aetolos, Acarnanas, Macedonas eiusdem linguae hominess ''. (Tito Livi, book XXX, p. 29). 

 

Монета од Арг, Аргeaдa, груба предпоставка на датација на сребрената монета е 300 години п.н.е.. Волкот, заштитниот знак на Арг, а од другата страна исковано: ENOФΙΛOY (тоа е македонското писмо ''коинон македонон'') - КСЕНОФИЛОJ  и лик на Богот на сонцето КСЕ - ЅЕ. Од Арг потекнува Каран, кој е меѓу првите владетели на Македонија од 3-та генерација.

Богот на сонцето и светлината  E - КСЕ - ЅЕ

- ИЛЕ (кај Илирите и Горна Македонија) 

- ЅЕ ( кај Македонците, Централна Макдонија )

 - КСЕ ( Долна Македонија - Арг) 

- ЗЕ ус ( кај Данаите - Хелиос е измислица на Данаите и латинците).

Значи: ЅЕ - КСЕ - ЗЕ ус.

Аполо кај Римјаните.
''ХЕ ли ос'', латинска измислица доаѓа од "КС", "Х" латинско преоѓа во "H" - "hellios" за да заврши кај нас во "хелиос" - "хелени",.. така не лажат и означува религија која означува вера во Богот на Сонцето, а не нација. Сакаат нашето да ни го продадат како нивно.

 - КСЕНОФИЛОЈ - КСЕ НО ФИЛ ОЈ следбеници/верници сме ние на КСЕ (базата на зборот) - богот на светлината, почеток на животот и светото.

- "Ксантика" - "Ксендиј" - Кс антика (ја забележуваме базата на зборот "кс'') - Ксандиј - античкиот Македонски месец Март, победа на светлината врз темнината, помогнат со Диј (богот татко на богот Ксе) - почеток на живот, во овој сличај.

- АЛЕКСАНДРОЈ - А ЛЕ КСа/еН Д'Р ОЈ, овде "КСАН", сé интерпретира како "светиот".

- Диј - античкиот Македонски месец Октомври. ( годината почнувала на 19 Октомври/Диј).

Значи латинско "san" - светиот, доаѓа од македонско "к'сан"- свето - светлина - живот, но дијалект од Централна Македонија, додека во на најјужниот дел на Македонскиот Полуостров е: "КСеН", латинците на "е" читаат "а", од тука доаѓа: "к'San - San" - свето - светиот.

КСЕНО како на антички јонски-данајски јазик, така и на актуелениот грчки јазик означува, "странец" со додаток "фобија", страв од странци - ксенофобија, значи тие имале страв од Македонците.
Уште еден податок, дека Пелазгите биле странци за Данаите (античките Грци од Атика, според римјаните), не само тоа туку и нé сé разбирале јазично, а сé знае Пелазгите сé староседелците, а не Данаите, на Пелопонез.

Илоти - Ил оти - робови според Спартанците.
Интерпретација на името Ахил - АХ ИЛ, асимилирано "Ахилес/ус", омилениот јунак на Александар Македонски.


     
Пелазгите го обожавале Ксе - КСЕ НО ФИЛОЈ - следбеници/обожаватели на КСЕ богот на Светлината, Пелазги - белци.
Додека зборот: ФИЛО е стар Македонски збор кој латинците (римјаните) потоа црквата го презела, означува "конец - следач - верник - следбеник - орјентиран на некаде, на некој правец, вера или идеја".

Фила е името ќерката на Филип Македонски.

Вера е еквивалентно на името Фила.

Македонски имиња:

Ксенија - Ксен и ја - светлината/светиот и јас,
Илија - Ил и ја - Сонцето и јас,
Ѕе/Зеија - Ѕе/Зе и ја - светлината и јас.

Сите мислат дека Ѕеија е арапско име но е 100%, македонско како што можеме да заклучиме. Тие простори биле колонизирани од Македонците и сé уште има Македонци таму.

ENOФΙΛOY - КСЕНОФИЛОЈ - КСЕ НО ФИЛ ОЈ следбеници/верници сме ние на КСЕ (базата на зборот) - богот на светлината, почеток на животот и светото.

КСЕНОФИЛОЈ, верници во богот на светлината - КСЕ - КСЕНОФИЛОЈ, 
"XENOFILOY - ХE NO" - од тука доаѓа ХЕ ЛЛАС , значи воопшто не е јонски-данакски" збор туку извитоперен латински, а базата доаѓа од КСЕ - богот на светлината, ,.. така не лажат.

НАСЕЛЕНИ - СЕЛЕНИ, с населиле од Азија во Атика, Пелопонез - темно лице.

 

 


 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

 

 

На ден 05 - 03 - 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 02 - 16 - 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/ страница која е по погодна за посета со мобилни апарати кои имаат инсталирано андроид софтвер.

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување МА и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.