Модификација на писмото КОИНОН МАКЕДОНОН за потребите на Цариградската патријаршија  

Македонсктo писмо - КОИНОН МАКЕДОНОНМОДИФИЦИРАН КОИНОН МАКЕДОНОН
м
одифицирана азбука зa потребите на Царингадската патријаршијаа
Писмото на Царингадската патријаршија

Македонсктo писмо - КОИНОН МАКЕДОНОН

Друга важна работа за азбуката - КОИНОН МАКЕДОНОН, é дека некои букви сé и броевите