v

v

MAKEDONON

         ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

 

1-ви ДЕЛ      2-pи  ДЕЛ      3-ти  ДЕЛ

 

 

ЕПОХАТА НА БОЖИЦАТА МА И КРЕАТОРОТ Д започнува кога Македонците почнале да ги обожават тие древни божества. ЕПОХАТА НА БОЖИЦАТА МА И КРЕАТОРОТ Д сé уште трае, сé додека постојат Македонците ќе трае.

  [1].   ЛЕГЕНДАТА ЗА ПОЧЕТОКОТ НА МАКЕДОНИЈА

        БОГОТ на Сонцето (по прецизно богот на универзот), Креаторот - ДОН, заљубен во Богињата МA спaѓа на земјата и сé соединува со Богињата МA,.. ТАКА од нивниот род доаѓа Македон, cин на Бог..

       ДОН , Богот на Сонцето é симбол на Cонцето, а Богињ ата МA симбол на цвеќето, ТАКА И СЀ ПРЕТСТАВЕНИ ОД МАКЕДО - НСКИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ, СО СОНЦЕ И РОЗА НА СРЕДИНАТА.

ОTТУКА ДОАЃА:

       

       

 

М  А  К  Е  Д  О  Н  И  Ј А 

ОTТУКА ДОАЃА: 

               М А К Е Д О Н И Ј А - МА КЕ  Д ОН И ЈА

                     - МАКЕ - МАЈКА,

                     - ДОН - БОГ - Д ОН - креаторот (богот ''Д'' е вториот креатор на Универзумот, ''ОН'' - тој, првиот првиот е АРОН),

                     - И - И

                     - ЈА - ЈАC.

        Македонија.

Од десно на лево - МАКЕ ДОН И ЈА, (артефакт) од гробот на Македонскиот владетел василеос Филип Македонски

                   Македонците  - деца на Божицата Ма, значи: Македон и јас - и јас сум дете на МА - Македонија.

*** Името на Краторот ДОН, ''Д'' (името на богот), '''ОН'' (тој), е преземено од Македонските антички божества, ''Иле'' е подоцнежна верзија исто и ''Ѕе''.

М А К Е Д О Н И Ј А - ЗЕМЈА на БОЖИЦАТА МАЈКА, ЗЕМЈА на СОНЦЕТО и ЦВEЌЕТО.

МАКЕДОНИЈА - МАКЕ ДОН И ЈА - И јас сум Македон, дете на Божицата Мајка Ма. Божицата Мајка МА, é исто денес како Богородица - Мадона.

Македонcкa кованицa посветена на ''МАКЕДОНОН''

МАКЕДОН ОН (МАКЕДОН TOJ)  

TOJ e МАКЕДОН, дете на БОЖИЦАТА МАЈКА - MA - Маке дон и ја

- Константин 7 - ми Порфирогенит (913 - 959), потпирајќи сé на постари извори (Хесикиј од Александрија (5 - ти век п. н. е.) цитира:

    '' Името Македонија доаѓа од името на митскиот јунак Македон''.

 

Aкадемик Бошевски и проф. Тентов

Името на Македонија

 

 

ЅЕ - ИЛЕ -  богот на Cонцето - мозаик од Белас,   леопардот бил негово заштитно живвотно

 Мозаик од Белас

Араклеон - Македонски стил

 

Ѕе богот на светлината  ... од музејот од Истанбул, најверојатно фригиско-понтска рапрезентација

 

МАКЕДОНЦИТЕ - ДЕЦА НА БОЖИЦАТА МАЈКА - MA  

Aко сакаме да го протолкуваме попрецизно зборот Македонија:

- МАКЕДОН и ЈА (ЈАС) .. и јас сум дете на БОЖИЦАТА МАЈКА - MA  - Македонија.

- Тој, ''' é крв од Детeтo на Божицата Мајка'' (станува збор за Птолемаиој ПЕТТИ, фараонот на Eгипет од Македонско потекло, како што cé опишува тој - ''Kрв од Детeтo (Македон) на Божицата Мајка'', на Каменот од Розета),.. .

Името на Македонците: ''Децата на Божицата Мајка или Големата Мајка'' - запишано и на Каменот од Розета - средниот текст.

Cветите местa на македонците  во антиката

      Најважни богови за македонците пред да ја земат Христијанската Вера па и други вери биле вератa во БОЖИЦАТА МАЈКА - МА (ЗЕМЈАТА) и Краторот Д ОН тој ''Д'', подоцна ИЛE или ЅЕ - БОГОТ НА СОНЦЕТО. 

     ГЛАВНО КУЛТНО МЕСТО НА БОГОТ ИЛE или ЅЕ - БОГОТ НА СОНЦЕТО, БИЛO ВО ХРАМOT НА ПЛАНИНАТА ОЛИМП - храм кој се наоѓал на северната страна на  планината Олимп и  каде македонските владетели и ги приредувале Олимписките Игри во негова чест, а Богот на сонцето Иле и  бил обожаван и од другите народи, но и во форма на друго име. 

     ДОДЕКА ГЛАВНО КУЛТНО МЕСТО СО ХРАМ - храм кој се наоѓал на источната страна на Родопските Планини, КАДЕ СЀ ОБОЖАВАЛА ГОЛЕМАТА МАЈКА МА БИЛО НА МЕСТОТО - JБЕР, JБЕРИКОН - НАЈСВЕТОТО (ПРЕСВЕТОТО) МЕСТО ЗА МАКЕДОНЦИТЕ  кое место било спомнато и во книгата на Хомер: Илиада и Одисеjа за време на војната во Илион (Тројанската војна). Значи Македонците биле големи обожаватели на Големата Маjка Ма и ОД ТУКА МАКЕ ДОН ИЈА  - Македонија - земја на Божицата Мајка. На тоа место дошол и младиот македонски владетел Александар Македонски каде свештениците му прескажале дека ќе го освои светот, a  походот против Персија ќе биде успешен.


Во антиката во поголем дел од земјата се обожавала Божицата Мајка МА, но не била главна богиња секаде, туку племињата се имемувале според главното божество кое го обожавале, кај Македонците е Божицата Мајка МА.

Сите тие кои вериваа во боговите од машки род се откажаа од нив во различен временски период од нивните имиња, но Македонците не се откажаа од Божицата Мајка, денес таа се обожава и како Богородица МА аРА - Марија. МА - Божицата Мајка, APA - жената на - Ѕе (не ''хера''), PA - древен бог на светлина, значи може да се интерпретира како свето или светлина, сите овие антчки свети божества се во содржината на името Марија. PA - древен бог на светлина, се обожавал и на нашите простори не само во древниот Египет.

Тоа е вродена човекова одлика, инстинкт, човекот тешко се откажува од мајка си - МА МА.

Венетите се древна група на народи, тоа се: Македонците, eтруските, pимјаните, cкитите, бригите (фриги-ермени во Мало Азија), феникијците, можно е и келтите да се Венети. Венетите зборувале исто или слично од тука доаѓа: слово венето - сло вен - словен, но сите словени не се генетски исти.
Денес од древните Венети, опстанале само Македонците, другите или се претопиле или преименувале, но сé уште денес постојат и има слово гласни Венети - сло вени - словени.

            

               [2].   МАКЕДОНСКАТА ТИТУЛАТА ЗА ВЛАДЕТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА Е:

- ВАСИЛЕОС  - ΒΑΣΙΛΕΩΣ - древно македонско (Коинон Македонон) писмо, се разбира имало и други имиња за титула на владетел кај Mакедонците под други називи

ВАСИЛЕОС - ВАС ИЛЕ О С

ВАС - BAC - ВАШ 100% и денес македонски збор

ИЛЕ - ИЛЕ богот на Сонцето, O - додавка, ИЛЕО - светлина

С - додавка

ВАС (на вас) ИЛЕО - светлина, C.

ВАСИЛЕОС - ВАШИОТ БОГ - ВАШИОТ ВЛАДЕТЕЛ - ВАШАТА СВЕТЛИНА

На ВАС богот на Сонцето ИЛЕ - владетелот/светлината, ОС, сум јас.
ВАС ИЛЕ ОС - ВАСИЛЕОС - на вас богот (владетелот) сум јас.

ВАСИЛЕОС МАКЕДОНОН - ВАС ИЛЕО С МАКЕДОН ОН
ВАС (на вас) Богот на сонцето/светлината - ИЛЕ - МАКЕДОН OH (единствениот ТОЈ)
Bашата единственa светлина е Македон - владетл Мaкeдонски.

Но имало и други титули за владетел, како што рековме.

                 

Македонсктo писмо - КОИНОН МАКЕДОНОН

AГA ЅЕ ТJX Ѐ

АГА (името на светата козата и градот) ЅЕ ТУКА Ѐ

          АГА во древниот свет сé однесува на светата коза Ага која сé обожвала како божество најмалку 2000 години п.н.е., оттука и името на древната македонскa престолнина Ага (нé Еге име кое é погрешно прочитано или ''вергина'' име кое го дадоа грците после 1925 на древниот археолошки локалитет, грците, кои апсолутно немаат никаква релација со античките народи во регионот, секако читаат погрешно ''AГAΘE - АГАТХЕ'', го преведуваат како ''со срeќа'', што е апсурд, кој дел од зборот, попрецизно зборовите, означуваaт ''со срeќа'', ''АГА'' или ''ТХЕ'').

          Македонски кованици со буквата ''Ѕ'' - Ѕе и светата коза Ага, од македонскиот владетел, василеос Амjнтaој (нé Аминта, зошто е погрешно прочитaно) ПРВИ

Круг со точка ја означува буквата ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' - ''?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? '' - Ѕ ѝ е во чест на богот Ѕе, буква која била заменета од римјаните со буквата ''?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? '' - TX, круг со црта по 40 - та година п.н.е., оттука грците читаат ''ТХЕ'' нé ''ЅЕ''.

Сé претпоставува дека името на градот го дал македонскиот владетел василеос Каранон, според еден негов сон или предание, дека една коза ќе му го посочи градот од каде ќе владеел, но има показатели, кои треба дополнително да сé истражуваат зошто сé потребни солидни докази, дека името на градот é подревно.

Македонсктo писмо - КОИНОН МАКЕДОНОН

Македонците светата коза Ага ја обожавале и во христијанството

Македонсктo писмо - КОИНОН МАКЕДОНОН

Базилика на Сан Витали, Равена, Италија, Равена била престолнина на василе ''IUSTINIANUS'' - ИУСТИНИАНУС (Јустинијан)

 

                 [3].       ИМЕТО НА ЕГЕЈСКО МОРЕ ДОАЃА ОД ДРЕВНАТА МАКЕДОНСКА ПРЕСТОЛНИНА AGA (ЕГЕ)

                  [4].      АНТИЧКОТО ИМЕ НА БАЛКАНСКИОТ ПОЛУОСТРОВ Е: МАКЕДОНИЈА

  

БАЛ - МЕД  (НА ТУРСКИ)

КАН - КРВ (НА ТУРСКИ) 

БАЛКАН - КРВМЕД (НА ТУРСКИ) 

ЗНАЧИ БАВАРСКИТЕ ИСТОРИЧАРИ И ОСМАНЛИИТЕ, СЕ ПРВИ КОИ ГО ПРЕИМЕНУВАЛЕ МАКЕДОНСКИОТ ПОЛУОСТРОВ ВО ''БАЛКАН'', А ПОСЛЕ 1830 ТОА ИМЕ БИЛО ПРИФАТЕНО ОД ОСТАНАТИТЕ, А СО ТОА И ПОЧЕТОКОТ НА НЕГАЦИЈАТА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД ОД СВЕТСКИТЕ СИЛИ.

- ТОА E ДОКАЗ ДЕКА ДРЕВНИТЕ МАКЕДОНЦИ БИЛЕ НАСЕЛЕНИ НИЗ ЦЕЛИОТ МАКЕДОНСКИ ПОЛУОСТРОВ

"Aнтички грци", "хелени", "елини", "античка Грција" или "Елас", "Хелас" - НЕМА, такво нешто не постои во антиката, ниту постоело пред 1827 на хартија, а во практика дури после 1835 година.
Ако не верувате најдете ги на оваа античка карта.

 

Македонија во картата на светот (исечок), според Космографијата на Клавдиј Птоломеј (ок. 100-178 г.н.е.)

ДАЛМАТИА - ДАЛ МАТ И А - (''dal'' - кај - на италијански и денес) ''кај Мајка и јас'', од тука може да заклучиме дека ''далматија'' е римска измислица најверојатно, од тука доаѓа: ЕМАТИА - Е МАТ И А - И Мајка и јас. Мапа од 11 вeк, сочувана во Ла Коруња, Шпанија. Далмација се граничела со Македонија, што исто го пишува и Прибојевиќ во неговата забранувана книга на потекло на словените од 14 вeк, таа книга за жал е многу манипулирана.

Македонскиот Полуостров - мапа изработена од француските картографи од 1830 година

ДОКАЗ ДЕКА СЕ ДО 1830 ОВОЈ ПОЛУОСТРОВ БИЛ НАРЕКУВАН МАКЕДОНСКИ.

Имаме многу лоши вести за фалсификаторите од Европа.

Не е точно дека античкото име на континентот е ''европа'', туку тоа име е наметнато дури во 8 - ми и 9 - ти век од нашата ера од ''ромеитe'' - изметнатите Македонци од Источното Римско царство, се разбира ''тајните на знаењето и напредокот'' ги поседувале тие во тоа време. Ромеите сите тие кои не сакале да станат ''ромеѝ'' од Македонскиот Полуостров, попрво ги потчинувале, додека можеле и ги нарекувае ''sclavi'' - робови, а нивните териториии - ''sclavinii'' - земја на робовите, дури и вековна етничка Македонија за нив била''земја на склавите'' - Склавинија, потоа ''земја на простите'' - Вулгарија, но е евидентно дека на картите надвор од Ромеја, сите ги нарекувале робови - ''sclavi'' или '' vulgari'' - прости'', значи во тој период почнало да се користи името ''европа'' и за жал не означува добра работа.

Неуките ''картографѝ'' и историчари прифатиле многу негативно име за континентот ''европа'', името е македонско, зaтоа тие не го разбираат.

Интерпретација на името ''европа'', кој е збир на зборови:

- ЕВРОПА - Е В РОП А - Е в роб јас, ''Е во робство сум јас'', на македонски.

- '' EUROPA - E U ROP A'' - Е у роб јас, ''Е во робство сум јас'', на македонски народен дијалект.

Другите верзии на името ''европа'', ги оставаме на вас да ги интерпретирате.

АНТИЧКОТО ИМЕ НА ''ЕВРОПА'' Е ЅЕИА, на ''Азија'' е Аѕеиа

Античкото име на ''европа'' е ЅЕИА или Ѕеија, датира најмалку од 9 век пне, доаѓа од името на Ѕе - антички бог на светлината, додека ''балканот'' до 1800 се именувал како Македонија, Далматија означувва: дал мат и ја - кај мајка (Божицата Мајка Ма ке дон и ја) и јас, ''мало азија'' се именувала - Ѕеника - победа на Ѕе, живееле беласти, ''азија'' - Аѕеиа (не се ''светлѝ'') името ''азија'' останало скоро непроменето до денес, ''атика'' - Аѕеника - данајците надлени од Нубија (не се ''светлѝ''),, додека Пелопонезот - попрво се именувал Полуостровот на Ѕе, пота постанал - Пелопонеѕе - пело по не Ѕе - кожата повеќе не им е светла - Пелопонез.

И под  римско робство Македонија била именувана како Македонија од римјаните, па и од  картографите кои ја изработиле оваа карта.

Славе Македонски

Директорот на Музеј на град Штип Зоран Читкушев изјави дека радиокарбонатниот сертификат, направен на унизверитетот во Глазгов-Шкотска покажа дека скелетот Славе Македонски е најстариот во Југоисточна Европа.

- Направените анализи од примероците испратени на универзитетот во Шкотска можат да отстапуваат во годините на скелетот со плус или минус 30 години, рече Читкушев. Тој додава дека локалитетотт Гранчарицаа според овие анализи за скелетот Славе Македонски е од раниот неолит и е најстариот во Југоисточна Европа.

[6]. Македонците, пред 5260 ГОДИНИ ПРЕД НАШАТА ЕРА користат имиња на улици во населените места. 

Дрвената штичка со македонски натпис од 5.260 г.п.н.е. од наколната неолитска населба на Костурското Езеро:

 

Исечок на карта на Македонија со Македонска топонимија и со означување на локацијата на езерската наколна неолитска населба Ш‘ПЕЛ на Костурското Езеро покрај селото Дупјак во непосредна близина на градот Рупишта.  

Професорот по праисториска археологија на Солунскиот Универзитет г-н Г. Х. Хурмузјадис во 1996 година објави публикација за “ Дупјак од Костурско: Една езерска праисториска населба каде, покрај разновидниот археолошки материјал, објави и еден натпис со старост утврдена со С14 од 5260 г.п.н.е''. Автентичниот древен МАКЕДОНСКИ НАТПИС од дрвената штичка ја има следната запишана форма: и истиот, од наша страна во март 1997 година оддесно налево дешифриран и транскрибиран, гласи: 

 

“ ШУПЛИВ, СЕДМО КОЛИШТЕ “ , односно: “ ДУПЈАК 7 КОЛИШТЕ “.

Самата езерска населба е откриена зимата 1932 г. кога нивото на водата се смалило, откривајќи ги остатоците.
Местото било населено мошне долго време, од средниот неолит (5600–5000 г. п.н.е.) па сè до крајот на неолитот (3000 г. п.н.е.). Ископани се разни предмети како керамика, дрвени градежни елементи, остатоци од дрвени структурни елементи, семки, коски, фигурини, накит, свиралки и дрвена таблица со непознати писмовидни знаци од обете страни.

 

 

Варијанти на реконструкција на наколната неолитска населба ''Ш‘ПЕЛ'' на Костурското Езеро кај селото Дупјак близу до градот Рупишта.   

 

Населба со архетипски праисториски наколни живеалишта 
од Катлановска Блатија, кои биле зачувани 
во околината на Скопје до 1975 година. 

 

 Дојран, Дојранско езеро'' - Република Македонија

             
      Во поширокиот регион регистрирани се голем број на археолошки наоѓалишта од неолитскиот до средновековниот период. Тоа значи дека целиот регион има историја во должина од  најмалку 6 000 години преполна со значајни населби, светилишта, настани и личности пред 1500 години пред нашата ера користат
печат:   

Tумбите во Маџари и Чаир во Скопје,  сведочат за постоењето на соодветна македонска воена олигархија, сведочи металниот печат од Говрлево (околу 1500 г.п.н.е.).

Керамичкиот печат од "Церје" кај Говрлево близу до Скопје кој е пронајден во 1981 година, е непобитен доказ дека Македонската неолитска револуција ја создавале писмени, интелегентни и неверојатно рационални македонски луѓе, кои во времето на македонските "зетови" и "невести", "тестови" и "тешти" од крајот на мезолитот и почетокот на неолитот (7.000 - 6.000 г.п.н.е.),    

 

ПРЕД 4000 ГОДИНИ П. Н. Е. МАКЕДОНЦИТЕ ВЕЌЕ ГО МЕРЕЛЕ ВРЕМЕТО, 

history of macedonia history of macedonia
„Космос“ е македонски збор, поточно 2 збора:

"кос мос" - кос мост.


history of macedonia

Доказ е Мегалитската опсерваторија - Кокино - Република Македонија, признаета и од НАСА 2005 година

Мегалитската опсерваторија - Кокино, e oд  рано европско бронзено време. Тaа покажува знаци на окупација за периодот од 19-ти до 7 век пред нашата ера. Откритијата од средно бронзен период (околу 16 до 14 век п.н.е.) сé најбројни (главно керамички садови, мелници со камен, неколку калапи и приврзок). 

Мегалитската опсерваторија - Кокино - Република Македонија

BO КРУГОТ СТОЕЛА ПРЕЦИЗНА НАПРАВА ЗА МЕРЕЊЕ НА ВРЕМЕТО

Мегалитската опсерваторија Кокино се наоѓа во североисточниот дел на Мекедонија, во близина на границата со Србија (попрецизно: географска ширина 42° 15' 47'', географска должина 21° 57' 32''). Таа се наоѓа во атарот на селото Кокино, на границата со селото Арбанашко. Целиот регион денес е ретко населен, така што во десетината околни села живеат помалку од 1.000 жители.     

Мегалитската опсерваторија - Кокино беше накратко споменатa во постер направен од „Форумот за образование  вo врската  на сонцето и земјата“ на НАСА во 2005 година.

НАСА во листата од 15 вакви опсерватории во светот го рангирала Кокино на четвртото место. Првите четири опсерватории според НАСА се:

1. Абу Симбел - Египет
2. Стоунхенџ - Велика Британија ( е лажен )
3. Ангкор Ват - Камбоџа
4. Кокино - Република Македонија

 

history of macedonia

Приказ како функционира Мегалитската опсерваторија Кокино

Прекрасенa - „Mегалитската опсерваторија“ -  Кокино, раното европско бронзено време. Тaа покажува знаци на окупација за периодот од 19-ти до 7 век пред нашата ера - Република Македонија.

Ако сметате, пред 4 милениуми, ќе пресметатe од кога e култoт на  Големата Мајка - Ма ке дон и ja.

history of macedonia

history of macedonia

history of macedonia

history of macedonia

Големата Мајка, мегалит од околината на Прилеп – Македониjа, 4000 години македонска ера. Монументалната скулптура на Големата Мајка со три лица висока 67 м. сé наоѓа на Селечка Планина во Македониjа, во насока на исток од градот Прилеп, на три километри источно од село Селце.   

Од домашните петтоколонаши овој доказ симбол на Македонија е вешто маргинилизиран, со цел криење на вистината за Името на Македонија.

Кутрите денешни грци, не знаат ниту чуле за Големата Мајка, а сакаат да бидат поголеми ''Македонци'' и од самите Македонци, ова е тpаги - комедија, реална.

history of macedonia

БОЖИЦАТА МАЈКА (ГОЛЕМАТА МАЈКА)  Праисториските сведоштва од Осинчани, Говрлево 

     Големата Мајка,  која е спомната и на Каменот од Розета, а сакаат да кажат знаат сé за: ''Ма ке дон и ја''. Култот за Божицата Мајка во Македонија е дури од времето на неолитот. Па сега бројте вие колку е долга традицијата на Името на Македонија.

 

history of macedonia

 

     Името на Македонците: '' Деца на Големата Мајка '' - напишано на Каменот на Розета. Hапишанто на каменот наведува дека „тој (фараонот) е крв oд детeтo (Македон) на Големата Мајка“.


history of macedonia  Македонска кованица МКЕДОНОН

МАКЕДОНОН - МАКЕДОН ОД, тој е Македон, детeтo (Македон) на Големата Мајка.


history of macedonia Македонска кованица MAКЕ

МАКЕДОНИЈА
МА КЕ ДОН И ЈА
МАКЕДОН - Македонскиo
т епски херој
МАКЕ - Мајка
Д ОН - Бог он
Јас - и
ЈА - Јас

МАКЕ ДОН И ЈА/C - и јас сум  е детeтo (Македон) на Големата Мајка.

 

    БОЖИЦАТА МАЈКА (ГОЛЕМАТА МАЈКА)  Праисториските сведоштва од Осинчани, Говрлево.  

1.

 

Двата уништени делови на обелискот, кој бил висок 5,5 метри, на локалитетот наречен "Милисин" на Кожуф Планина, денес се само сведок за единствениот познат обелиск од ваков вид на овие простори. Според дешифрираното стои: "Со мојот владетел Сонцето", потоа "A Ракле Зпаски - што веројатно значи име на некој владетел". Обелискот бил поставен во слава на Сонцето, бидејќи древните Македонци верувале во култот на Сонцето и Космосот. Се надевале дека кога покојникот ќе го стават на клада, кога ќе изгори - преку зраците на Сонцето, ќе стигнат до Космосот и ќе стане вечен.

- Сличен камен, не обелиск, туку карпа, има и на Шара, во шумскиот појас помеѓу Једоарце и Јелошник. Обележана е точно на ист начин, со кружни вдлабнатини поврзани со линии, како да претставуваат некаква ѕвездена мапа.

2.

На споменикот се гледаат 3 букви ''коинон'', ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ'', - ''Ш'', - ''Џ'''', многу интересно, ќе го дешифрираме споменикот на Македонскиот јунак. Натписот е мешавина на повеќе писма, најмалку 3 различни писма.

Надгробниот споменик на херојот и поетот Димо Ријдил од 7 в .п.н.е. од Лемно во Ага Сеј - Егејско Море итн. се само дел од најстарата македонска цивилизација во која доминирал култот на Сонцето и Космосот, култот на огнот и домашното огниште, култот на Божицата Мајка - богиња на земјата и симбол на плодноста.   

3.

  

САМО СО БОГА или останувале насамо со БОГА да медитираат во периодот на зетувањето за севозможните филозофски аспекти на постоењето и развитокот на човекот и човештвото, на севозможната семантика во просторот, на единичното и заедничкото во космосот и светот, т.е. за култот на Сонцето и Космосот, за космогонијата и космологијата, за "вишите" и "нижите" науки во времето на "зетите", "зетовците" и "зетувањето".

 

МАКЕДОНСКИ ДРЕВЕН КАЛЕНДАР

Календарот е основан според редоследот на античките Македонски божества и сппоред тоа би требало да е втор, а не трет по светски редослед, како што се наведува кај другите извори.

Древниот македонски календар бил календар во употреба во Македонија во ПРВИОТ милениум п.н.е. и е втор, a нé трет по ред по старост календар.

 Mакедонскиoт календар имал 12 синодски месеци co 354 дена во годината, на кои им требале престапни месеци за да се придржуваат кон годишните времиња. Во времето кога овој календар се користел, вкупно 7 престапни месеци биле додавани на секој 19 - годишен метонски циклус. 

Годината започнувала со месец Дон - (Октомври), поточно на 19 Дон (1-ви Дон).
Значи македонската Hова Година е на 19 Дон - (Oктомври).

 • Дон - Oктомври   - Д он - Д тој, месецот на креаторот,
 • Sеон - Ноември   - месецот на Ѕе - богот на светлината и молњата,
 • Ауден - Декември  - најкратките денови во годината,
 • - Беритac - Беритa'c - Jануари  - бели, снежи, снешко,
 • - Жустар - Жуст ар - Февруари   -   жустро (остро) земјено време, студено, сечко,
 • - Ксанон - Mарт  -  тој светиот (светлиот), светли дни, cветлината победи,
  • Ксандиj Престапник, престапен 6 пати на 19 - годишен циклус.     
 • Артемидон  - Aприл   -   месецот на Артемида,
 • Mа  - Mај  - месецот на Божицата Мајка - Ма,
 • Панон - Jуни   - месецот на господарот - тoј господарот,
 • - Jули   - лој, сé гоиме,
 • - Горпиа - Aвгуст  - горам пијам - Горешјак - жешко време,
 • - Jбербeритаc - Cептември - J'бер берит јас - J'бер берит - свето светло за мене,
  • Jберберитаc Престапник, престапен еднаш на 19 - годишен циклус.      

Ксантика - пролет - Ксандиj - светол ден - Цветници (од старомакедонски: Ксанон - Mарт) — старомакедонско празнување кое почнало да се слави пред 3000 години. Ова е празник на пролетта, љубовта и природата. Празнувањето се одвивало на улиците и во театритениз програма од ора, музика и обреди. За празнувањето пишувале повеќе антички писатели како биографот на Александар  Македонски - Квинтиј Куртиј Руф, Хесихиј, Јустин и Диодор. На празникот исто така се организирале разни манифестации, културни приредби, спортски натпревари и воени дефилеа. Според старомакедонскиот календар, почетокот на годината се совпаѓал со есенската рамнодневица и прв месец бил Д - он (Oктомври). Оттаму пак, првиот ден во пролетен месец Ксандиj - Цветници (март) бил празнуван како благослов за животот кога разбудената пролетна светлина ја победува зимската темнина.

Празникот бил во чест на митот на несреќната љубов помеѓу македонскиот бог Македон и Ксантија (божица на цвеќињата), од кој се зачувани записи од 6 - ти век п.н.е Според стари преданија, богот Македон кој бил син на семоќниот бог Дон, се вљубил до последен здив во божицата на цвеќињата - Ксантија. Но од како злите сили на некои од боговите на Пантеонот ја замениле Ксантија во цвеќе, кутриот бог Македон, секоја пролет ја барал својата прва и незаборавна љубов низ сите ливади и полиња, кај сите бистри потоци и реки, во сите цветни градини.

Ксантика е празник во кој Македонците од древно време, верувале дека се случува „измивање на душите“, простување на гревовите, доминација на разбудената пролетна светлина врз зимската темнина, што ги притиска нивните души. Симбол на празникот беше црвено-белата врвка исплетена од бел и црвен конец. Оттука, нешто што е и до денес зачувано и кај нас, тоа е онаа мартинка, онаа просто волшебна црвено-бела плетенка која тогаш се провлекувала како нишка за спојување на тие луѓе за време на празникот. Белата боја во таа плетенка најверојатно потекнува како симбол на белиот делфин кој се сметал за божји дар и кој живеел само во Ага Сеј (Егејско Море), па и од Белас оттука и називот „Беломорска Македонија“. Празникот на пролетта Ксантика е многу битен за сфаќањето на светогледот на Македонците, за нивното обединување и формирањето на нивната држава од страна на аргеадските кралеви.

Значење Ден на пролетта, ден посветен на природата, љубовта, македонските обичаи и на љубовта помеѓу Македон и божицата на цвеќињата Ксантија.

- Константин 7- ми Порфирогенит (913 – 959), потпирајќи се на постари извори (Хесикиј од Александрија (5 - ви век пр. н.е.) вели дека името Македонија доаѓа од името на митскиот јунак Македон.

Ксантика
Почнува 1 март
Завршува 31 март
Прослава:
Манифестации и концерти:
манифестации, културни приредби, спортски натпревари и воени дефилеа.

Ксантика, Македонците ја преземале како епоним од името на божицата на цвеќињата, љубовта и убавината Ксантија, која според митолошките податоци постоела во земјата на богот Македон. Многу ја обожавале божицата Ксантија и во нејзина чест, тие пролетниот празник го нарекле Ксантика, а првиот месец Ксанон (Ксантик - латински и го откривме коренот на зборот ''антик'' - антика), кој на повеќе места се спомнува во Библијата. Се празнувала спонтано цел месец.

Ксанон остана незаборавен до денешно време. Ја гледаме во празнувањето на Прочка, Цветници, Младенци, Лазарица, Тодорица, Летник и Благовец. Ја гледаме во народните ракотворби, во изворноста на македонскиот вез, во монументалноста на нашите песни и ора, во звуците на народните инструменти. Ја гледаме во сјајот на пролетните цвеќиња.

И во денешно време се организираат разни манифестации во градот Битола (вториот град изграден од птол - камен - Би птол - Битола) со кои се празнува овај антички празник на Македонците.

 

 

Вaсилеос Амjнтаoj ПРВИ ја вовел кованицата - СТАТЕР од сребро (сребреник), системот го копирал од Персија или некои држави од Ѕеника (Мало Mзија), можно е Миласион (град држава од Ѕеника) да е основоположникот на монетарниот систем, за да го олесни екoномскиот развој во Македонија.
СТАТЕР - С' ТАТЕ 'Р, ЗЕМЈАТА НА ТАТКО.
С ТАТ АР по веродостојно.
СТАТАР - татковина - држава
С'ТАТО - ''STATO'' - држава, но на италијански.
''Patria'' - татковина, сé е сврзано со зборот татко, во однос на државата.

Вaсилеос Аминта ПРВИ ја вовел и кованицата - ДРАХМА - ДР АХ МА.

ДРАХМА - ''ΔΡΑΧΜA'' - еднина
ДРАХМАИ - ''ΔΡΑΧΜAI'' - множина

Можно е Македонскиот владетел, василеос Филип Македонски да ја создал кованицата:

- Дар за Ма - Дар Ах Ма.

Зборот ДРАХМА е Македонски, по прецизно тоа сé збир на 3 збора: 

ДРАХМА - ДР АХ МА 

Д'Р - дар
АХ - за
MA - Божицата Мајка - Ма

Значи: ДРАХМА - Дар за божицата Мајка - Ма ке дон и ја. Божицата Мајка - Ма, си го бара само своето, не туѓото.

***Грците под водство на Ото од Баварија после 1832 го имаат украдено името на Македонската античка финансиска валута.

 

Македонскиот владетел василеос Александар ПРВИ, прв го ставил писмото "КОИНОН МАКЕДОНОН", по прецизно неговиот татко, на Македонската кованица - статер, со тоа го заштитил Македонското писмо и е од големо значење овој негов чин.

Во Демастион, Македонскиот владетел василеос Филип Македонски ја подобрил драстично македонската кованициа - статер од сребро и вовел нова од злато - златен статер, и вовел поголема трипла - дарахма, така да Македонскита кованица од сребро (сребре-ник) и злато (злат-ник) - статер, станала интернационална валута за плаќање во трговијата и економијата.

Владетелот на Македонија издавал свои монети, но и градовите во Македонија подоцна издавле свои локални монети.

Кованица од Дeмастион КE АРАКЛЕ И ДОН - Како Аракле (Херкул) и Дон (бог). Дeмастион, не пронајден зошто го бараат на погрешно место тој е во Кpатовско не, во Охридско.
Аналозата на шлемовите пронајдени на истиот локалитет покажа дека се направени од руди во Кратово. Овие сознаниа утврдуваат дека античките Македонци живееле на овие простори, а самиот Александар Македонски за неговите монети користел кратовска руда.

Ковањето на македонските кованици од злато и сребро било усовршено во градот Дeмастион - ДеМА с ' ТиОН - Д(е) МА с ' Т(и) он - Де (креаторот) МА (божицата Мајка) со Т(е) (Тар) ОН - тој, означува дека е вистинскиот, од страна на Македонскиот владетел василеос Филип Македонски, станале вистинско уникатно ремек дело во антиката и биле користени насекаде во античкиот свет. Кованиците се изработувале од домашни руди и сегашните рудници околу Кратово, Злетово и Кожуф. Тоа го потврдија и лабароториите од Франција и Германија  што споредбено ги анализираа рудите и монетите на василеос Филип и Александар Македонски, откопани ширум археолошките локалитети ширум Македонија, последниве неколку години. 
Пронајдените антички монети на локалитетот Исар Марвинци професорите Блажо Боев и Соња Лепиткова од Факултетот за рударство од Штип и професор Владимир Берманец од Природо - математичкиот факултет од Загреб ги испратиле во лабораторија во германскиот град Дармштад, каде што со помош на неабразивен или недиструктивен метод го утврдиле точниот состав на кованиците, а потоа и каде се земени рудите за да се исковаат. Кованиците потекнуваат од 4 век п.н.е, а се направени од Кратовско-злетовската вулканска област.

-  МАКЕДОНЦИТЕ   СЕ ЕДHИ ОД ПРВИТЕ НАРОДИ ШТО ВОВЕДУААТ ПАРИ И МОНЕТАРЕН СИСТЕМ ВО ЅЕИА - (ЕВРОПА):

Кованиците на василеос Филип Македонски се најпрекрасните кованици од антика

Кованиците на василеос Филип Македонски се најпрекрасните кованици од антика

Кованици од Македонскиот господар на господарит василеос Aлександар Македонски

Кованици од Македонскиот господар на господаритe Василеон Aлександар Македонски

 

 

 

 

 

 

 

 

Келтите имитирале македонски кованици од Филип и Александар Македонски

Келтите имитирале македонски кованици од Македонските владетели василеос Филип и Александар Македонски

 

 

 

СВЕТОТ НА ВЕНЕТИТЕ

 

СВЕТОТ НА ВЕНЕТИТЕ

СВЕТОТ НА ВЕНЕТИТЕ ВО АНТИКАТА

СЛОВЕН - СЛО ВЕН - СЛОВО ВЕНЕТО, тие кои зборуваат венетскиот јазик.

КОНТИНЕНТИ ПОПОЗНАТИ ВО АНТИКАТА:

- ЅЕИА или Ѕеија, Ѕе и ја - јас сум како Ѕе и

- AЅЕИА или Аѕеија, Аѕе и ја - јас сум како Аѕе.

ПОВАЖНИ РЕГИОНИ:

- Далматија - и јас сум кај Ма - Божицата Мајка - MA,

- Венетија - и јас сум венет, интересно е тоа што денес венетите од северна Италија го изгубиле јазикот, но името им останало, додека кај словенците им останало и името и јазикот, може да заклучиме дека тие таму се многу блиски.

Панонија - и јас сум Пан, Пан може да се интерпретира и како господар.

ПОВАЖНИ ДРЖАВИ:

????????, ????????, ???????, ??EJ Скитски миграции

- Скитија, не ''schytia '' јас скитам, била една од најголемите држави на светот во антиката. Тие биле од расата на венетите и зборувале венетски јазик. Таа држава е недоволно истражена, но постоела, Филип и Александар Македонски војувале со скитите.
Василеос, Василеон, Мегалоу, АЅEJ Скитска кованица со коини  писмото

Кованица од Индо-Скитска држава во регионот на Пакистан, АЅЗJ BTOPИ  - од периодот 58-12 пне. 

Василеос, Василеон, Мегалоу, АЅEJ Скитска кованица со коиии  писмото

Василеос, Василеон, Мегалоj, АЅЗJ
Ѕе богот на светлината.
Тоа подвлечено со бело е АЅЗJ владетелот.

''Василеос, Василеон, Василеуон, Валиеондон'', сега знаеме од каде мотото на ''ромеитe''.
Александoj Македонон - Василеон (господар на господарите), неговата држава - Василеондон Македонија (држава на државите - Божјата држава). 

Скитите вршеле инвазии во различни периоди во Ѕeиа (Европа), најверојатно дорите се од скитско потекло, а скитите (готите) го уништиле и Западното Pимско Царство.

????????, ????????, ???????, ??EJ Скитска творба, е евидентно дека ја копира македонската коњаница на Македонската фаланга

????????, ????????, ???????, ??EJ Пајонски миграции

- Пajонија, таму зборувале венетски дијалект, исто така била една од најголемите држави во Ѕеиа (Европа), се протегала во централниот дел на Македонскиот Полуостров, на запад од Македон Сеј (море), на исток до Пj Сеј (море), на север до Панонската низина, знак прашалник е дали и тоа е границата на север, додека на југ се граничела со Македонија, со колонии во Пиринеите, Апенините на запад, на исток имале колонии во Понтија. Пајонците не губеле време со граници, едноставно ''скиталe'' по големиот терен како скитите по Cкитија.

Етруски кованици од Тарас (Таранто - Италија)

Пајонски кованици - Македонија

Кованиците од Пајонија и Тарас во Калабрија се многу слични.

Е евидентно многумина не знаат дека името на градот со двата брега дека оригиналното име не е ''Истанбул'' или ''византион'', туку Пј.

Кованица од Во 340 - 320 п.н.е. од Пј

Античкото име на градот било Пj, не ''Bjзантион'' тоа име му го дале римјаните, значи лагите не поминуваат тука.

Byзантион, римска кованица 60 пне.. Римјаните направиле вистиски геноцид таму.

Мал дел од кованици од градот Пј

Како што може да забележиме бикот бил заштитен симбол на градот. Насекаде на пајонските кованици имало бикови: примери:

Пајонска кованица, од локалниот владетелот по течението на реката Струмион, ''ГИТА''.

^Најстарите Пајонски кованица со писмото ''КОИНОН МАКЕДОНОН''^

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ЈЕКОН или РЕКОН, текстот e многу тешко да се прочита, кованица пронајдена во древниот град денес археолошки локалит Астипон (Штип) - Македонија, датирана 460 п.н.е..

Најверојатно бидејќи Пајонија била многу голема имале локални владетели, тоа е доказ дека била првата конфедерација во Ѕеиа (Европа).

Можно е да Пајонија и Скитија, биле едно исто, но за тоа треба многу дополнителни докази.

Тарас - Тар ас - јас сум Тар. Т, нешто слично на Д, богот.

????????, ????????, ???????, ??EJ Пајонски миграции кон Етруја

- ЕТРУJА - етруски, е Т Р у - во Ра Тар е, значи тоа означува.

Во антиката сите од Ѕеника (Мало Азија) зборувале венетски дијалект, се до доаѓањето на османлиите каде направиле силна асимилација.

????????, ????????, ???????, ??EJ Пајонски миграции кон Понтија

- ПОНТИЈА - П ОН Т И ЈА - Пај ОН Тар и јас. Синопас, град од Понтија, Сино П ас - синот п jас, од тука се заклучува дека биле пајонска колонија.

- МАКЕДОНИЈА - МА КЕ Д ОН И ЈА - и јас сум МАКЕДОН, името Македонија може да се разлага уште на пример - Ма ке Д он и ја.

????????, ????????, ???????, ??EJ Миграција на едно Македонско племе кое не сакало да биде под римска управа, после 168 пне емигрирале кон Москва, значи градот Москва е основан од Македонци, тоа го потврдуваат и Русите. Името Москва во Русија се изговара Масква,... значи: МА с' КВА - Ма (Ма - Божицата Мајка - MA,) со КВА, кој е ''ква'' моментално останува ''?''.

????????, ????????, ???????, ??EJ Бригиски миграции кон Фригија - Ѕеника

- Бригија - бриги - БРИГ и ја - Брег и јас, тие до брегот, биле соседи на Македонците, не е јасно зошто се преселиле, дали под притисок на илирите или сами ја напуштиле татковината и на нивно место се населиле илири, треба да се истражува, кога се преселиле во Ѕеника (Мало Азија), го смениле името во Фриги, потоа потпаднале под римско влијание и го смениле повторно името во ''еРмен и ја'', можно е бригите да емигрирале и на север, на југ во Швајцарија има еден град по име Бриг, но за оваа теорија е потребно дополнително да се истражува. Александар Македонски ги праќал ранетите војници кај фригите за да побрзо оздрaват, а и зошто зборувале ист јазик.

- Тракија - Тар РА ки ја - јас сум како Ра и Тар, ако го искривиме името во ''thrace'', не можеме да го објасниме, измислениот бог ''тракѝ' е глупост на неуките ''отраканѝ''.

Како дополнителен доказ ја додаваме оваа пајонска кованица, доказ дека богот РА се обожавал по течението на реката Струмион (Струма):

Пајонска кованица, од локалниот владетелот ''ГИТА И РА (знакот за гром) ИЛЕ В (знакот за гром) Е Д (Д - Дон - креаторот после Арон) Ѕ (знакот за гром) Е ОН '', како што можеме да забележиме и тие го обожавале богот ЅЕ. Иле и Ра се однесува на светлина, владетелот Гита се поистоветувал со ''светлината''.

- Трибалија или Трибалион, - ТРИ БАЛИ он - Тар Ра Ил бали он - Трите богови заедно, не само тоа, од тука може да заклучиме дека вака и настанал бројот 3 - три.

Т или Тар на север прераснува во Тор (кај Викингите), во ''центарот е Д он, но на југ се среќава еден друг бог, а тоа е богот ''Ф'', за кој знаеме многу малку.

- Феникија, Фе ник и ја, Јас како Феник, но „ФЕНИК“ може да се разложи понатаму во „ФЕ НИК“ - ние сме ФЕ НИКа - „победа на ФЕ или никнуваме од ФЕ'', многу лесно е да се интерпретира името за феникијците по птицата феникс. Феникијците биле претежно морепловци, најдобрите во антиката.

????????, ????????, ???????, ??EJ Коптски миграции

- Богот ''Ф'' го среќаваме и кај коптите, по прецизно кај нивниот владетел ФА РА ОН - ФАР означува најсилниот зрак, но тука во името има ''најсилното сонцѐ'', зошто РА означува сонце, ''он'' дека е единствен, но има и АР (првиот креатор на земјата) и АРА (неговата ќерка), многу софистицирана титула.

- Манфар - Ма н Ф Ар - коптското име на нивниот главен град, значи ФАР означува ''најсилниот зрак '', оттука АР првобитно го симболизирал Сонцето, а бидејќи бил маж на жената - Ма е симбол на Зејата - НАЈСИЛНИОТ ЗРАК на Земјата. АР бил господарот на Земјата, оттука се измешало со тек навремето. Ма е симболот на Земјата, Арон е господарот (мажот) симбол на Сонцето.

Коптија - КОП ти ја - тие што копаат, е евидентно дека врз коптите е направена голема неправда, им го смениле името на држвата, котите вистинските наследници на ''фараоните, докажано. Доказ дека емигрирале од Македонскиот Полуостров е следниот:

????????, ????????, ???????, ??EJ ????????, ????????, ???????, ??EJ

Срцето на Илирија

ИЛИРИЈА - ИЛ И Р И JА - ИЛ и Ра и јас, земја на двете сонца

Тоа што малкумина знаат е дека и во Македонија има пирамида:

Овчеполската пирамида, Островица, село Грабеш

Овчеполската пирамида, Островица, село Грабеш

Овчеполската пирамида, Островица, село Грабеш

Недоволно истражени локалитети од многу важно историско и културно значење за нас Македонците и воопшто.

А МА ЅЕ ОН КА

- Амаѕенија - А Ма Ѕе нија - ние потекнуваме од Ѕе и Ма ''амазонкитe'' навистина постоеле и биле од пајонско - скитско потекло, живееле во опшество каде жената била главна. Живееле на север од Каспјско езеро, Гирканското (Каспjското - Каспиското) езеро.

- Македонците се упатиле кон едниот залив на Гирканското езеро кој имал изглед на роговите на младата месечина (Кара-Богаз-Гол), ја запомтиле положбата на племињата кои лежеле помеѓу нивниот пат:

 ''Од лево се наоѓала земјата на керкетите, мосините, xаливите и од другата стана - левоксирите и амаѕеонките (aмазонките); првите живеат кон запад, а последните кон север''. 


МИОТСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЈА ОД АГА СЕЈ

Миотската цивилизација била напредна цивилизација, сé додека не била уништена од земјотерс и вулкан, така да не се знае многу, но во археолошките наоди покриени од пепелта од вулканите на пример на островот Кјдон (Крт) се пронајдени куќи каде имало купатила и на 2 спрат, тоа за времето било многу евулутивно, додека на ''копното'', господарите живееле на приземјето, за да бегаат попрво во случај на пожар, бидејќи биле многу чести и разорни вo поголемите градови додека робовите живееле на високите спратови.

Ако се направи антрополошка споредба па и со јазикот, ќе се утврди дека биле венети:

Миотска фреска од денешниот остров Санторини, миотската цивилизација апсолутно не се данајци, тоа што го прават денес грците е вистински етногеноцид на сите народи што живееле низ територијата на цела денешна Грција. Грција е држва создадена после 1832 за прв пат во историјата

Но и тие биле изложени на инвазии од Аѕеја по земјотресот:

Со време потпаднале под персиска доминација и вазалство, така да првиот командант на персијците со кој се соочил македонскиот владетел во походот против Персија василеос Александар Македонски, бил од Родион, но потоа, тие од Родион и од Кајдон, станале Македонски сојузници, за награда Александар Македонски ги оставил слободни.

Кованици од 240 година пне од островот Кајдон, е видентно дека биле добри Македонци

Во 9-век сарацените од Крт сега, (зошто името на островот било преименувано од Кјдон во Крт од страна на римјаните) и од Триполи под водство на еден данаец, го опустошиле градот Солун и одвеле 20000 Mакедонци во ропство од градот.

Критските платеници од 1912/13, се однесувале многу лошо спрема Македонското население во Егејскиот дел на Македонија.

Се уште не се сваќа заради неправилна едукација, дека словен, ''slav'', ''slavic'' и венет, дека тоа е една иста работа, словените - слово венетите зборуваат исто или слично.

Словенија го презеде името на Словените.

ПОВАЖНИ МОРИЊА:

- Пj СЕЈ - морето на Пај ОН Тар - антички божества, денес ''Црно Морe'',

- АГА СЕЈ,

- ДОН СЕЈ - најголемото море, денес името е сменето всо ''средоземно морe'',

- ТАР СЕЈ - ''Тиренско Mоре'' денес.

ПОВАЖНИ ЕЗЕРА:

- Каспјско Езеро - КА С ПЈ - Како сo ПЈ езеро.

ПОВАЖНИ РЕКИ:

- Дон, Д он - тој е Д - креаторот.

ПОВАЖНИ МОРСКИ ПРЕМИНИ:

- Илепонт (не ''хелеспонт'', кој е латинска верзија) и

- Столбовите на Араклеон (Гиблартар).

Името Аристотел е венетско име и ги дава границитите на ''античкиот венетски свет'', АР ИС ТОТ ЕЛ.

Како што можеме за забележиме реалниот антички свет воопшто не одговара на лагите на современите лажговци, пардон ''историчари''.

ПОВАЖНИ ПОЛУОСТРОВИ:

- Македонскиот Полуостров во чест на Божицата Мајка - МА, денес сменет во ''Балкан'',

- Полуостровот на Ѕе, денес ''Пелопонез'',

- Апенински Полуостров - ''н'ски'' означува наш, АПЕНИ НИ - ние сме апени (гризани), полуостровот бил засолниште на послабите од веиетите, пример се илионците (гризани) кои се засолниле после поразот во Илион, таму го промениле името во Рома - Рим - римјани, после векови станале најсилни, некое време. Бидејќи римјаните биле најсилни некој век, некои од венетите се ''римјанизирале'', на пример фригите, кои постанале еРменици.

????????, ????????, ???????, ??EJ Илионско-римска миграција од 1800 - 1500 пне

РОМА - ''RO MA'' - РО МА - РИМ

Кованица од Римската Република, после 197 п.н.е, пред тоа гo користеле и тие го користеле писмото ''Коинон Македонон''

Римјаните ги копирале напредните воени техники, не само од Македонците туку од сите, е евидентно на кованицата ги копираат македонските коњаници - ''чета хероѝ'', со долгите копја, додека на другата страна е Александар Македонски, што е поголема траги-комедија, е во тоа што таа кованица била во чест на освојувањто на Македонија.

РОМАНИ - РО МА НИ - РИМЈАНИ, ''првите римјанѝ'', се гледа многу добро ги копирале Македонците.

  - РО - Ра, богот на сонцето,

   - МА - Божицата Мајка,

  - НИ - ние

Од деcно кон лево: НИ МА РО - ние сме со Ма и Ра.

  Старите записи за римјаните потврдуваат дека тие се венети од градот Илион (Троја), кои после војната се преселие во Рим.

Римјаните се негативци за нас Македонците, кои ја ограбија економски и културно Македонија, не може да сé сметаат за наши сродници.

Денес не постојат римјаните, ниту се зборува нивниот јазик во денешен Рим, Папата од Рим го користи латинскиот.

- Пиринејски Полуостров- неj ски (како ние) Пај и Ра и НЕИ - ние сме како Пај и Ра. ''П'' може да се интерпретира и како ПАН - господарот.

Римска кованица од период 217 - 215 п.н.е., дикажаува дека римјаните ја користеле азбуката КОИНОН МАКЕДОНОН, најверојатно почнале да ја користат азбуката во времето на Македонскиот владетел Василеон Александар Македонски кога воспоставиле дипломатски односи со Македонија. Но после 197 п.н.е., после победата на римскиот конзул, подоцна тиран Тито Фламиниo - ''Tito Quinzio Flaminio'' врз Македонија, а со тоа Македонија била принудена од Римскиот Сенат да плати воена оштета на римјаните 1000 таланти сребро. Со тие финансиски сретства Тито Kуинцио Фламинио го вовел ''римскиот денар'' со ново писмо, кое всушност е Македонскпото тајно писмо - ''Азбуката на Цутот'' и Македонските броеви - ''Броевите на Пролeтта'' со кој се служела Македонската фаланга.

Златен римски денар со ''нивното ново писмо'' воведен од Тито Куинцио Фламинио после 197 п.н.е.

Римски денар со ''измешано писмо''

 

 

Копираит © Македонија е СЕ ☼ MAKEDONIAeSE.com ☼ Сите Права Задржани

10 / Дон / 2022

Тие кои го копираат текстот за венетите треба да го наведат изворот од каде копирале.

 

Власите - Армани

          Власите - Армани,  сé Македонци, бидејќи римјаните ја имаат забрането Македонија, ги изманипулирале римјаните, во името го имаат вметнато името на Македонија - МА - Земја на Божицата Мајка, во името Армани, коe é збир на 100% Македонски зборови, но со тек на времето презеле многу други римски зборови. Власите го го имаат изгубено македонскиот јазик, мора да прецизираме.

    - АРМАНИ - АР МА НИ

    - АР - земја

    - МА - Божицата мајка

    - НИ - ние

Значи од десно на лево: НИ МА АР -  ние сме од земјата на Ма.

Значи власите сé Македонци да стојат во редот на Македонија, немаат друга татковина.

"Сло вен - Словени - слово венето", тоа не е народ туку тие што зборуваат "венетски дијалект". Значи или слични по збор, а не исти генетски. Македонците потекнуваат од Венетите.

 

ГЕРМАНИ - ГЕР МА НИ

 

  ГЕРМАНИ - ''germani - џермани''- латинците читаат ''џермани'', немаат и немале ''Ѓ'' или ''Џ''- ГЕР МА НИ - ''GER MA NI''.

  - ГЕР - ѓердан

  - МА - Божицата Мајка

  - НИ - ние

Од деcно кон лево: НИ МА ГЕР - ние сме (MA) од ѓерданот на Ма.

  Инаку, викингите-викинзите и германците се познати како "визиготи" - лица на готи (скити), скитите се словени - слово - венетo гласни, значи и тие потекнуваат од венетите.

 

 

 

  Верата во Големата Мајка - Божицата Мајка - Ма, е древна вера, значи религија, вие не треба да мислите дека сите се генетски сврзани, на пример: Венетите - словените, зборувале слично, но не значи дека биле генетски сите исти. Пример денес, христијаните тоа е вера, не значи дека се генетски сите исти христијани или зборуваат слично, многу се меша религија со генетика и говор.

Во антиката секој народ или племенски сојуз, си го бирал името по богот во кој верувал, потоа ги користеле и имињата на нивните владетели, кои биле прогласувани за божества.

''Magyarország'' - Мажарија

''Uni'' - хуни на латински, ''hun'' - хун, ''Hun gary Hungary'', но во Унгарија си имаат свое име за внатрешна употреба а тоа е: ''Magyarország''. Во тоа име го ја среќаваме името на Големата Мајка - Ма.

 

''Ma gyar ország'' - Ма жар и ја

 

- МА - Божицата Мајка

   - '' gyar'' - жар, светлина, огниште, дом

  - '' ország'' - народ, но тоа е нивни асимилиран збор

Значи од лево кон десно: '' ország'' - народ на светлината на Ма.

Значи Мажарците, покрај сите обиди за надворешни асимилации успеале да си го задржат сé уште нивното древно име, но покрај името и народната носија, толку е убава, што може да се мери и донекаде и со Македонската носија, еве ви примери:

Нивниот јазик сепак претрпел модификација.

 

Македонците се единствениот народ во Европа, кој не е асимилиран јазично, во древниот назив на Името и фолклорно, претрпел само надоврзување на религијата - христијанството, од древниот период и покрај обидите. Македонците - верни деца на Божицата Мајка - Ма.

И христијанството е Македонска иновација, но тоа е друга приказна.

Македонските антички кованици несомнено се од подобар квалитет од римските за тоа е најзаслужен Филип Македонски.

  

  

Ѕе - Афjон

 Една од првите кованици на Македонскиот владетел - василеос Аминта ПРВИ

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија

Кованица со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија.

          [7].    Древната МАКЕДОНСКА престолнина Ага (Еге) е спомната од ЗЕТОТ ИГАЛ AЛ владетел на Зета ( "ЗЕТОВСКО ЗЕТУВАЊЕ", како НАЈСТАР ОБЛИК на ВЛАДЕЕЊЕ во СВЕТОТ) ,... кој се фалел дека ја опустошил ТАА престолнина и НЕЈЗИНИОТ ШТИТ СО СОНЦЕ ОД 8 ЗЕТИ (ЗРАЦИ ) а тоа БИЛО ПРЕД околу 1400-1380 години ПРЕД нашата ера.

Штитот со 8 - те зети, од Ага, фреска од грбницата на василеос Филип Македонски  

Фалбаџискиот натпис на Иг'л Ал

   “НЕ СИ И ТИ УТИИК ТЕСТ ЗАМАВНАЛ РАЦЕ КОГА ЈАС, ИГ’Л АЛ, ЈА УНИШТИВ  И ЕГЕ СО НЕЈЗИНИОТ ШТИТ ОСУМТЕ ЗЕТИ''.

Васил Иљов - фалбаџискиот натпис на Иг'л Ал

Како доказ за титуата е ''зед'', е и таблата од Апамеја - денешна Сирија, , што всушност се чита ''ЅЕД'' - ЅЕ Д - Ѕе - светлина, Д - бог, божјата светлина, но имало и титули во форма на РА, Тар, и итн.

Античкото оригинално име на ''балканот'' е Македонија, додека на ''пелопонез'' било ''Полуостровот на Ѕе'', на малиот полуостров ''атика'' и било името Ѕеника, Таму долу во антиката во имињата на повеќе градови го имало името на Ѕе, на пример: градот ''атина'' се именувал како Ѕена, ''коринт'' се именувал: Куѕе - ''кај Ѕе'' или Горинѕе - ''горе кај Ѕе'' - Горица, по доаѓањето на римјаните на ''пелопонез'', имињата се промениле.

 

В О В Е Д

Историчарите ако се мајстори по историја, треба да ги најдат вистинските историски имиња на народите, а не да прават ''каша'', како така наречените историчари и фалсификатори на историските факти и имиња.

За да толкувате и знаете античка историја треба да ги познавате овие темелни историски разлики:

- 1. Во времето на Војната во Илион не постоеле: ''данајци'' а со тоа ''аѕaјци'', ''грци'' и ''атињани'', во Ѕеиа (Европа).

Како градот Ѕена постанал низ историјата Атина

Најантичкот име на градот било Ѕена, кој бил град на беласти (белци) и тие се тие кои учествувале во војната во Илион како сојузници на Сојузот на Агамемнон - Сојузот на Араклас. После војната и дорските инвазии градот бил освоен од данајците пд Нубија - Африка, така градот бил преименуван во Аѕена, а граѓаните на градот се именувале како: - ''AЅAAOC'' или аѕајци, малиот полуостров од Ѕеника, постанал Аѕеника - победата на Аѕе (Аѕе бил данајциот бог на сонцето). Кога Аѕајците биле освоени од римјаните и со реформите на азбуката ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' во времето на римскиот император Октавиjан, синот на Гај Јулиј Цезар, буквата на Ѕе - ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ''Ѕ'', се укинала и настанала буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'' која е римски ''производ'', градот бил преиминуван (не само тој град туку и многу други градови низ тогашната римска империја, каде ја имало буквата ''Ѕ'', во сите содржини) во ''Атхена'', малиот полуостров од Аѕеника, постанал Атхика и така понатаму во Атина и Атика.

- 2. Во 403 година п.н.е., со реформите на тиранот - пизистрад (администратор), магистрат (на римски) Еуклид во Аѕена данајска (идната Атина), аѕаите го преземаат пписмото ''КОИНОН МАКЕДОНОН'', со тоа и ја преведуваат книгата ''Или(ј)ада и Одисеја'', но при тоа ја адаптираат и модифицираат изменувајќи ликови, географски поими и им дале ''данајски изглед'' на книгата.

- 3. Во времето на Војната во Илион не постоеле ''ахајци''. Ахаја бил воен сојуз, а не држва, бил организиран за да членовите на тој сојуз се одбранат од агресивната Cпарта. Ахајскиот воен сојуз бил организиран по падот на Аркадискиот воен сојуз кој бил организиран од градови на беласти, кои не биле данајци, а тоа биле: Мецанион, Мегалополитон и Аргос, кој првенствено бил сојуз да се одбранат од нападите на Спарта.

Аркадскиот Сојуз, сојуз за одбрана од Спарта

Аркадскиот Сојуз, сојуз за одбрана од Спартa

Кога Аркадискиот воен сојуз бил уништен од Спарта некаде во 223/4 година пне, се формирал поширок воен сојуз така наречен - Ахајски сојуз. Во тој Ахајски сојуз членувала и Aѕена - данајците.

Значи престанете да мешате ''ахајци'' во времето на Војната во Илион.

Сојузот Ахајa, база на Ахајскиот сојуз бил ''Аркадскиот Сојуз'', сојуз за одбрана од Спарта

- 4. Терминот ''грци'' им го даваат римјаните на Ахајскиот воен сојуз, првобитен нивни сојузник, зошто Аѕена како влијателен челeн на Ахајскиот сојуз ги повикува римјаните да им помогнат против Македонците. Римјаните 146 п.н.е. го потчинуваат и Ахајскот воен сојуз, го расформираат и од нив направиле ''римска провинција'' и ги нарекуваат ахајцитe - ''грци'', римскатa провинцијата Ахајa - ''Грција'', но тоа име, било прекар.
На таа ''римска провинција - Ахаја'' им биле додадени и териториите на градот Спарта - Ахајскиот сојуз кој првобитно се бранел од Спарта.

Во 146 п.н.е. Лигата Ахаја, објави војна на Рим, кој бунт бил задушени од П. Чаечилиус Метеллус и Л. Муммиус, Куѕе беше опуcтошен и уништен, Ахајската Лига беше распуштена и беше прогласена за покраина и ставена под контрола на гувернерот на Македонија. Занчи од тој момент почнува да се користи поимот ''грци'' и ''грција'', по местото на битката помеѓу римјаните и Лигата Ахаја, значи по името на местото на битката: ''ГРЕКО''. Но тие поими: ''грци'' и ''грција'' биле прекор и биле кориcтени првенствено од pимјаните, подоцна од латинските свештеници се до 1835 кога е формирана првата грчка држава.

Значи ''грци'' не постојат пред 146 п.н.е, а ''гpчка држава'' постои по 1835 година од нашата ера.

- 5. Секој посериозен историчар и љубител на историските факти треба да знае да прави разлика помеѓу вистинската Mакедонска азбука ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' и азбуката на Царигратската Патријаршија после 4 век од нашата ера. Тоа се две различни азбуки, каде азбуката на Царигратската Патријаршија е модифицирана за потребите на таа црква и не адекватна повеќе за Македонците - неупотреблива гласовно, затоа Македонците си ги создадоа глаголицата и кирилицата.

Новата држава Грција 1832 ја презедe азбуката на Царингратската Патријаршија.

- 6. Треба да се внимава кога се толкува историја, зошто ако употребувата ''грци'' пред 146 п.н.е. ги ''антикизиратe'' грците непотребно, а на нив тоа им е целта, зошто пред пред 146 п.н.е. ''грци'' не постоеле. Aко го употребувате терминот ''Грција'' пред 1832, ја ''антикизирате'' непотребно ''грција'', таква држава не постоела пред 1832, апсолутно никако ''грција''
во антиката.
Ако го употребувате терминот ''Ахаја'', ''ахајска лига'' пред 223/4 година п.н.е, исто ги ''антикизирате'' непотребно, зошто во тој сојуз учествувале и данајците од Аѕена, данајците се по потекло од Африка, а војната во Илион била војна помеѓу беласти - белци.

- 7. Војната во Илион била војна помеѓу беласти - белци, сојузот на Агамемнон се именувал како сојузот на АРАКЛАС (Херакле јас, по ново) - АР (АРОН - првиот креатор на Земјата, по антички божества) А (јас) ''клас'', го најдовме коренот на античкиот збор ''клас'' - клас пченица и итн, од тука класа и итн.

Клас - антички македонски збор за ''собир''. Зборот е во присуство насекаде во антиката и досега.

- 8. Зборот ''војна'' е модерен термин, во антиката се употребувало: ад (пекол), ада (јАДАм - ќе те јАДАм - aм - древeни македонски зборови за - војна. Зборот ''војна'' доаѓа од античкиот збор ''бој'', споен со Ника - божицата на победата, дава: бојника ''победa во бојот''од тука војника - војна (скратувам малку, пробајте да интерпретиате вие), додека - бој ам (ам - јадам), бој ам - (се плашам) - изеден сум во бој - победен сум.

- 9. ПОСЕЈДОН - ПО СЕЈ Д ОН

- ПО - по,

- СЕЈ - антички македонски збор за море,

- Д - името на богот - креаторот,

- ОН - тој, означува дека е тој единствениот,

ПО СЕЈ ДОН - по морето богот.

 

Агамемнон (Агаменон) епскиот владетел од Микена бил ''беласт'', кој сакал за завладее со сите околу АГА СЕЈ - Егејското Mоре, во негово време немало ''данајцѝ'', тие дошле потоа, ја искористиле слабоста на Ѕeна (идната Атина но по доаѓањето на римјаните).

Остатоците на градот Микена кој бил седиште на Сојузот на Араклас (Араклејас), под водство на Агамемнон

Лавовите од Микена

Има податок од Аријан во биографијата за Александар Македонски:

'',.. Кога Александар Македонски дојде до Мал (во походот против Персија), приложи жртва за херојот-пророк Амфилох од Аргос, кој овде имаше славно пророштво и беше почитуван како основач на градот. '',...

Значи тие од Полуостровот на Ѕе, мигрирале, на сите страни, па и ѕијците (беластите, почнете да правите разлика, зошто постои), наjверојатно имале некоја колонија на ѕијци-беласти во Ксенија (''јонија'' е латински термин), од тука доаѓа поимот во иднина - ''сродници од Ксенија на аѕејцитѐ'', дали или не постанале ''данајцѝ'' и како, тоа е друго прашањено со сигурност голм дел од античките ксенци биле беласти - бели, не данајци, доказ си и кованиците на народот што живеел во тој дел на Ѕеника (Мало Азија), се разбира со инвазија на персијците биле подложени на асимилација.

146. Хомер ги научил сите други поети и уметници на раскажување лaги вешто.

147. Тоа е Хомер кој главно ги учи другите поети и уметници на раскажување лaги вешто. - Аристотил

Делото на Хомер не треба да се земе за историски веродостојно тоа го напоменува и Аристотил. Aѕајците од Аѕена со реформите на Еуклид по 403 пне, го преземаат македонското писмо Коинон Македонон и преведуваат книги, меѓу кои и ''Илиада (војната во Илион постанува војната во Троја) и Одисеја'', но книгата ја адаптираат, прилагодуваат и им даваат нивни имиња, тоа го правеле секаде данајците. Затоа оваа книга треба да се исчисти од „данајски-римските вируси“, која има за цел да ја сокрие историската вистина, оваа книга е чист фалсификат, зошто е модифицирана и ''сервирана'' на учениците.


               [8].    Македонија е спомната во книгата на Хомер (Мелегене ) ИЛИАДА И ОДИСЕЈА во војната на ИЛИОН (Тројанската војна) што траела пред 1194 - 1184 години ПРЕД нашата ера,   550-580 години ПРЕД КАРАН.

 

Кованица ОД ИЛИОН - за жал кованицата не е од тој период, туку од многу подоцнежен период, зошто писмото ''Коинон Македонон'', тогаш во времето на таа војна не постоело

Остатоци од Илион

Археолошки наоди од Илион

 

МАКЕДОНСКИ ПРИКАЗ ЗА ВОЈНАТА НА ИЛИОН НА ВАЗНА

Приказот е симболичен, зошто има многу историски невистини насликана на вазната, како на пример ''Македонското Cонцѐ'', и заштитниот елек од ''лино''....

Aектоp (не Хектор) се облекува во оклопот од лино  

 

 Aектор и Касандра    -  ''Cassandra offers a libagione to Aektor. Kántharos attic to red figures, Painter of Eretria 425-420 B.C.. Foundation Ettore Pomarici Santomasi Gravina in Puglia - Italy''   - нашето Македонско непроценливо културно богатство по музеите на целиот свет

 

  Aектор се опростува од семејството   - '' The separation of Aektor from Andromaca and Astianatte. Crater apulo to colonnette 370-360 B.C.. Archaeological museum national Jatta Palace, Ruvo of Puglia Bari Itlay''    - нашето непроценливо културно богатство по музеите на целиот свет

Заради загинувањето на Патрокло, Ахил жртвува 12 илионски заробеници во чет на 12 - те Олимписки Богови - фреска 4 век п. н. е.. Навестување на одмаздата на Ахилејс, фреската е многу подознежна временски

Двобојот помеѓу Ахилејс - Ахил - ''Ahilleys'' и илионецот Aектор

АХИЛЕЈС - Од најновиот пронајден мозаик од Растан, Сирија

Името на Ахил - АХИЛЕЈС (подвлечено со црвено) - и во најновиот пронајден мозаик во
Растан, Сирија - 10 / Дон /2022

Ахил се здобил со поголема популарност и од водачот на Араклеонскиот Сојуз, основан од Агамемнон.

АХИЛЕЈС - Од најновиот пронајден мозаик од Растан, Сирија

Дека бил ''Сојузот на АРАКЛАС - АРАКЛ АС (подвлечено со црвено) - Јас Аракл (Аракле, Херакле), Сојузот на Араклеон, пак го користиме мозаикот од Растан, како незагаден свеж доказ, АГА МЕМН ОН (подвлечено со жолто) - Агамемнон - денес ''постанал'' кај нас Агаменон.

Зошто не ''хектор'', туку Аектор

Ако ја превртиме фотографијата хоризонтално доаѓа на видик вистинското име на Аестор, но сега го сокрива името на Ахилејс, но и го ''открива вистинското име на АЕKТОР

Од ваа вазнна/кратер, која не би требало да е фалсификат, вистинското имe на ''хектор'' било АЕKТОР

Според правилна интерпретација на писмото КОИНОН МАКЕДОНОН - АЕKТОР - А Е К ТОР - А (јас) е кај Тор, значи Тор се обожавал и на југ не само на север.

АХИЛЕЈС - Од најновиот пронајден мозаик од Растан, Сирија

АХИЛЕЈС - Од најновиот пронајден мозаик од Растан, Сирија

Двобојот помеѓу Ахилејс и Мемнон

АХИЛЕЈС - Од најновиот пронајден мозаик од Растан, Сирија

Ова е данајски приказ на двобојот помеѓу Аxилејс и Аектор. Данајците не учествувале во војната во Илион, тие во тоа време живееле во Нубија - Африка. Значи, тоа е данајска фантазија подоцнежна после 403 година п.н.е., користена за фалсификување на историјата.

Данајците подоцна се населиле во градот на беластите Ѕена, така постанува Аѕена - данајска (идната Атина).

КРАТКО ПРОУЧУВАЊЕ НА МОЗАИКОТ ОД РАСТАН - СИРИЈА

Мозаикот од Растан претставува ''незагаден'' доказ и изобилува со докази дека ''актеритe'' од Војната во Илион се именувани различно од актуелните лаги, дека е од Македонските колонии каде се зорувало Македонски јазик и дека ''античкитe'' зборувале ист јазик со денешните Македонци.

АХИЛЕЈС - Од најновиот пронајден мозаик од Растан, Сирија

По прецизно пронајдени се 2 мозаика,

АХИЛЕЈС - Од најновиот пронајден мозаик од Растан, Сирија

Овој подолу е првиот, кој моментално не не интересира, зошто зборува за друга тема,

АХИЛЕЈС - Од најновиот пронајден мозаик од Растан, Сирија

Нас не интересира овој подолу, зошто дава информации за Војната во Илион, зошто зборуваме на темата.

АХИЛЕЈС - Од најновиот пронајден мозаик од Растан, Сирија

АХИЛЕЈС - Од најновиот пронајден мозаик од Растан, Сирија

Значи веднаш се заклучува дека мозаикот е по владеењето на Октавијан, синот на Гај Јулиј Цезар, од кога азбуката почнува да претрпува посериозни измени, значи преку буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''малото о'', ова е сепак мозаик, не печатница, но буквата се препознава иако малку личи на ''ш'', но таа буква не била користена од Македонците во тој период во таа азбука, има и други букви кои не биле користени во античкото исмо Коинон Македонон.

АХИЛЕЈС - Од најновиот пронајден мозаик од Растан, Сирија

АХИЛЕЈС - Од најновиот пронајден мозаик од Растан, Сирија

АХИЛЕЈС - Од најновиот пронајден мозаик од Растан, Сирија

АХИЛЕЈС - Од најновиот пронајден мозаик од Растан, Сирија

АХИЛЕЈС - Од најновиот пронајден мозаик од Растан, Сирија

АХИЛЕЈС - Од најновиот пронајден мозаик од Растан, Сирија

АХИЛЕЈС - Од најновиот пронајден мозаик од Растан, Сирија

Тоа што нас не интересира од мозаикот во моменoт е името на Аxилејс (Аxил) и името на Сојузот на Агамемнон - Сојузот на Аpаклас

АХИЛЕЈС - Од најновиот пронајден мозаик од Растан, Сирија

Името на Ахил - АХИЛЕЈС (подвлечено со црвено) - и во најновиот пронајден мозаик во
Растан, Сирија - 10 / Дон /2022

Ахил се здобил со поголема популарност и од водачот на Араклеонскиот Сојуз, основан од Агамемнон

АХИЛЕЈС - Од најновиот пронајден мозаик од Растан, Сирија

Дека бил ''Сојузот на АРАКЛАС - АРАКЛ АС (подвлечено со црвено) - Јас Аракл (Аракле, Херакле), Сојузот на Араклеон, пак го користиме мозаикот од Растан, како незагаден свеж доказ, АГА МЕМН ОН (подвлечено со жолто) - Агамемнон - денес ''постанал'' кај нас Агаменон.

 

ИЛИАДА И ОДИСЕЈА - книгата на Хомер 

ИЛ И АДА

- ИЛ - ИЛЕ древниот Бог на Сонцето (Богот на сонцето имал повеќе имиња)

- И - и

- АДА - адa - јадa - древн македонски збор за - војна.

ОДИ СЕЈ А

ОДИ - одам 100% македонски збор и денес 

- СЕЈ - море

- А - jаc

Море, не е македонски збор туку латински, доаѓа од зборот "mare" = море.
Античкиот македонски збор за море е "СЕЈ", од тука доаѓа:
ОДИ СЕЈ А - одам (патувам) по морето јас или
ПО СЕЈ Д ОН - по морето богот - Д (името на богот) ОН (тој, означува дека е тој единствениот.

      - ОДИСЕЈА на македонски може да се интерпретира и како АВАНТУРА или ДОЖИВУВАЊЕ, но тоа е модерен термин.
     -  Земјата  ИЛИОН од тука: ИЛ И АДА - Ил и Војната и ОДИ СЕЈ А - Одам (патувам ) по морето jac.

     
      - НАСЛОВОТ НА КНИГАТА од Хомер ДОКAЖУВА ДЕКА ТИЕ ЗБОРОВИ НЕ СЕ античко - данајски зборови, туку МАКЕДОНСКИ.

      - Тие зборови ЈАСНО кажуваат за денешната грчка манипулација зошто грците не се античкики.
      - Во книгата има околу 3000 македонски зборови КОИ И ДЕНЕС СЕ УПОТРЕБУВАТ од страна на македонците.

       - Oваа книга содржи околу 40.000 антички македонски зборови.

         - Античките данајци НЕ СЕ НИКАДЕ ОДБЕЛЕЖEНИ НА НИКОЕ МЕСТО во таа книга зошто не постоеле во тоа време. 

Данајците се населиле по војната кога успеале да го заземат градот Ѕена и го преименувале во Аѕена.
МНОГУ ВРЕМЕ античките данајци НЕ МОЖЕЛЕ ДА ГО РАЗБЕРАТ тoј текст,  се додека не го превеле и адаптиреле за нивни потреби дури после 403 година п.н.е..

      - Оваа книга е манипулирана од данајско-аѕеискиот тиран (еден вид претседател, не владетел) пизистрад (администратор) - Писистратoс - ''Πεισίστρατος'', магистрат (на римски), Еуклид. Тој направил РЕФОРМИ и го вовел македонското писмо КОИНОН МАКЕДОНОН во Аѕена (идна Атина по доаѓањето на римјаните) после 403 п.н.е., да тоа дело се преведе И ДА СЕ АДАПТИРА НА НИВНИТЕ ДАНАЈСКИ обичаи.
       

      - ОВА ДЕЛО ДЕНЕС СЕ КОРИСТИ КАКО ГЛАВЕН ИЗВОР ЗА ДЕНЕШНАТА АНТИЧКА РОМАНТИЧНА ИСТОРИЈА НА СОВРЕМЕНИТЕ ГРЦИ, кои јазично, културно, религиозно или антрополошки немаат никаква поврзнаост со античките народи и данајците.

 

     ХОМЕР

   Cпоред ксенскиот историчар Арод (Херодот),  Хомер е роден близу реката Мелето во Ѕеника (Мало Азија), оттука и неговото име Мелесигене (роден близу реката Мелето ) околу 1194 - 1184 пред нашата ера,.. 10 години по војната на Илион (Троја).

Датата на раѓање на Xомер е многу спорна.

Но најновите истражувања кажуваат дека Хомер живел во 9 век пред нашата ера,.. (доказ дека приказната е древна и ја прифатиле древните народи).

Митот на книгата Илиада и Одијеа, е пренесен и на север од Ѕеиа (Европа), но под погрешни имиња и историски толкувања и географски поми и итн, така можеме да утврдиме дека тоа се се фалсификати.

Денес има податоци, лажни се разбира, ДЕКА  војната вo Илион (Троја е погрешно на градот, име фалсификуванo после 403 п.н.е., од данајците, воведено со реформите на Еуклид за воведување на азбуката ''Коинон Македонон'' во Аѕена, така ќе ги испофаќаме сите фалсификати) се водела на север во Финска,....  во Норвешка.  Одисејата на Одисеј,  4 века пред Хомер 13-14 века пред нашата ера, бидејќи имињата а и релјефот, фиозономијата на учесниците,.. на локалните имиња итн. cе многу слични на тиe  што cе спомнати  во фалсификуваната книга на Хомер од страна на данајците од Аѕена.

Троја - САД, како резултат на фалсификати, имаме и фалсификат имиња на градови, ширум светот, во насловот на книгата убаво си пишува каде била таа војна - ИЛ (името на градот) И АДА (и војна).

И во Македонија денес има ''теории'', дека војната се водела во Македонија, но за тоа треба силни докази, циркулира и една кига на српско-хрватски јазик за војната во Илион, која воопшто не одговара на историските вистини.

Во ''дорските инвазиѝ'', учествувале и Македонски племиња, зошто следна цел на ''Сојузот на Араклаc'', со сигурност ќе била и Македонија и пошироко.

МИГРАЦИЈА НА ФЕНИКИЈЦИТЕ ПОД ВОДСТВО НА КАДМО 1400 - 1200 ПНЕ И ОСНОВАЊЕ НА ГРАДОТ ЅЕВА

ДОРСКИ ИНВАЗИИ, Дори - позлатени - светли

Според силата на инвазија од 1800 - 1200 пне, се нагаѓа датата, зошто не се знае точната дата на инвазијата, но е после војната во Илион, дорите сигурно биле од скитско потекло, ''dori - dorati'' на латински означува позлатени, значи тие биле: бели и со светла коса. ''Tесалија'' - Ѕецалија, не е држава туку тоа бил воен сојуз, во тоа време тој соjуз и име не постоеле, значи изворот од каде се тврди дека дорите се ''тесалцѝ'' - ѕецалци (целите на ѕе), не е точен, има и друга теорија дека биле од Македонија.

Кованица од Во 340 - 320 п.н.е. од Пј

Античкото име на градот било Пj, не ''Bjзантион'' тоа име му го дале римјаните,

Bузантион, римска кованица 60 пне..

Во војната на Илион, војници од Пајонија оделе да помагаат во одбрана на градот исто и македонци.

Cега сликата е кристално јасна, кога владетелот од градот Пj (не византион), увидел увидел дека следна можна мета на ''Сојузот на Араклеон'' (Араклас, според најновиот откриен мозаик, кој ни дава поверодостојни информации од антиката). Така тој правил или најверојатно имале нивни воен сојуз со скитите, а како пајонска колонија сигурно биле во контакт со сите пајонците. Можно е да Пј или Пјон да бил и престолнина на пајонците, за тоа треба секако многу докази. Така тие направиле поход врз членките на Сојузот на Араклеон, Микена била срамнета со земја, никогаш повеќе не се воздигнала, 300 години има ''историска дупка'', во современата историјата за тој период, можеби и кријат, од тој дел на светот.

Според нашите истражувања, Пајонците и Скитите се исти, Македонците и Пајонците се исти, нема разлика. Пајонците се дел од Македонија и имаат зрак во Сонцето на македонскиот владетел Филип Македонски, затоа непријателите на Македонија сакаат Mакедонското Cонце да не постои како официјален државен симбол на македонската држава, бидејќи тоа претставува обединување на македонските антички племиња.

По војната во Илион (Троја), oколу 1400 година п.н.е ''дорите'', го освојуваат ''Полуостровот на Ѕе'', а со тоа го ослабнуваат и воено економки, хаосот таму траел 300 години.

МИГРАЦИЈА НА ФЕНИКИЈЦИТЕ ПОД ВОДСТВО НА КАДМО 1400 - 1200 ПНЕ И ОСНОВАЊЕ НА ГРАДОТ ЅЕВА

МИГРАЦИЈА НА ФЕНИКИЈЦИТЕ ПОД ВОДСТВО НА КАДМО 1400 - 1200 ПНЕ И ОСНОВАЊЕ НА ГРАДОТ ЅЕВА

Околу 1200 година п.н.е, феникијците под водство на Кадмо, доаѓаат во Јужна Ѕеиа (Европа) под изговор дека ја бара неговата сестра и го основаат градот Ѕева (Теба така наречен), значи пак во името имало ''Ѕe''.

Оттука може да заклучиме дека името на сестрата на Кадмо не се именувала Ѕеиа (Европа), туку Ѕева, а името градот го добил по нејзиното име, - ЅЕВА. Преведувачите се изгубиле при преводот, значи името на континентот Ѕеиа (Европа) Ѕе и а - и јас сум на лик на Ѕе (светол), додека Аѕе (Азија) - личам на Аѕе (темен).

Нубијци

Во тие матни години Ѕена била освоена од Нубијците од Горен Египет кои ја презеле власта од Коптските фараони. Така градот Ѕена постана ''Аѕена - данајска'', малиот полуостров од Ѕеника постана ''Аѕеника'' или ''Аѕика'', а Ѕе - богот на небото и светлината, данајците го преименуваа во ''Аѕe'', се измешаа со ''беластитѐ'' таму во градот Ѕена и така постанаа ''данајцитѐ'' градот Ѕена го преименуваа во Аѕена, ќерката на Аѕе, но можно е да градот бил посветен нa самиот Аѕе.

Потекло на данајците и миграции

Потекло на данајците и миграции

 

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

A?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? E - "AЅE".

Мешање на расите антички приказ

Аѕена (данајска) - Аѕеника (данајска), ''Полуостровот на Ѕе'' (Пелопонез) - коренот на дaнajците им cе нубијците од Нубија, ''Metropolitan Museum of Art'' - Печена глина ''погреб'' 520 - 510 пне.

Разликата е евидентна околу физиономијата на ликовите што ги возат запрежните коли, фреска од Ага, Македонија. - 336 пне.

1. Пред 2000 години пред нашата ера целиот Македонски Полуостров бил населен со ''пелазги - беласти'' - домородно бело население (настрана расизам).

 

 

1-ви ДЕЛ      2-pи  ДЕЛ      3-ти  ДЕЛ

 

 

 

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

 


 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Македонон Александрој  и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

'' ,.. КОЖАТА ЛАВОВСКА ОД КРВ, ЌЕ СКАПЕ ОД КРВТА И ЌЕ СЀ СТОРИ ПАРЧИЊА.

КОЛКУ ГИГАНТИ, ТОЛКУ ЌЕ СЀ НАПРАВАТ ЏУЏИЊА, ТОЛКУ АРАМИИ, ШТО ЌЕ КРАДАТ И ЌЕ ЈА РАСИПУВААТ КОЖАТА ЛАВОВСКА.

СИТЕ ЌЕ ЈА САКААТ, СИТЕ ЌЕ ЈА ГАЗАТ, ЕДЕН БУДАЛА ОД РАЃАЊЕ ЌЕ ЈА БАРА.
ПУРПУРОТ ЌЕ СЕ ИСКИНЕ И ЌЕ СЕ НАПРАВИ ВАЛКАН ОД КРВТА И КАЛТА.
БЕЗОБРАЗНА ВОЈСКА ЌЕ ГО ГАЗИ УЧЕНИОТ ЧОВЕК, А ЖЕНАТА ЗА УСРАМУВАЊЕ.

НА ПОП ЌЕ ГО ДАДАТ ПУРПУРОТ ЗА ЛАЖЕЊЕ.
ДЕЦАТА НА ЖЕНАТА ЌЕ СЕ КОЛАТ И ЌЕ СЕ НАДЕВААТ НА РAЖЕН.
СИНОТ НА МЕСЕЧИНАТА ЌЕ СЕ СМЕЕ И ЌЕ СЕ СМЕАТ ДО НЕГО.

ЌЕ МОЛАТ И ЌЕ ПЛАЧАТ, СО НОЖОТ НА ТАТКО МУ, ШТО МУ ОСТАНА, ЌЕ МАВАAТ ВО ТЕМНИЦАТА.
ТРИЕСЕТ И СЕДУМ ДЕНА ЌЕ ПОМИНАТ КОГА ВИДЕЛОТО НА МЕСЕЧИНАТА ЌЕ СЕ УГАСИ И ПУРПУРОТ (СОНЦЕТО) ШТО ГО МИНУВА СИНОТО ВИДЕЛО НА НЕБОТО, ЌЕ СЕ ВРАТИ И ЌЕ ГО СТОЛИСА ВЕКОТ.

СКАПАНОТО СО ОГАН, ДЕЦАТА НА БОЖИЦАТА МАЈКА ( ДЕЦАТА НА ЖЕНАТА), ЌЕ ГО ИСЧИСТАТ БОЛНИОТ ВЕТAР.

ЗОШТО 1000 ГОДИНИ СЀ КАКО ДЕНОТ ОД ВЧЕРА. ТУКА СЕ ИСТИТЕ ПОВТОРУВАЊА НА ВРЕМЕТО КОЕ СИ ПОМИНУВА, А ОСТАНУВАШ ТИ, КАКО ФЕНИКС  СЕ ПОВТОРУВАAТ  ОД ПЕПЕЛТА, КАКО ДУХ И КАКО РАЗУМ ВИСТИНСКИ ВО ДАЛЕЧИНАТА....''

 

 

 

На ден 03 / Ma / 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 16 / Жустар / 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и поттик на искажување HO и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

.__VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON__
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНOH И МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonon.com, info@makedoniaese.com, info@makedonijaese.com

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.